Foto: Mostphotos/Mickes fotosida


På uppdrag av Trafikanalys har Begripsam genomfört en användarundersökning av kollektivtrafik under coronapandemin bland personer med funktionsnedsättning. Den visar på nya informationsbarriärer och riskuppfattningar om trängsel.

Undersökningen genomfördes mellan november 2020 och januari 2021. Den omfattar 71 deltagare. Det är färre än en tidigare liknande undersökning från 2019. Ett betydligt mindre antal resande i målgruppen under pandemin har av allt att döma påverkat intresset för att delta i undersökningen negativt.

Två generella slutsatser är att kravet på social distansering och mer svårtillgänglig personlig service medförde nya informationsbarriärer och ökad osäkerhet för personer med funktionsnedsättning. Målgruppen rymmer vidare många riskgrupper. För dessa är risken för trängsel inte längre bara ett praktiskt problem, utan upplevs även som en påtaglig hälsorisk.

Undersökningen utgör ett av flera underlag till myndighetens uppföljning av de transportpolitiska målen 2021, nyckelmåttet ”Tillgänglighet till kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning”. Denna del av uppföljningen omfattar även en enkät till allmänheten samt en genomgång av andra studier. Resultatet i sin helhet presenteras 15 april.