""

Forskning, innovation och kompetensförsörjning är trafikslagsspecifika frågor i transportsektorn. Vägtransporter dominerar utvecklingsinsatser och lockar allt fler yngre personer till yrkesutbildningar.

Läs/ladda ner publikationen

PM 2022:12
Publicerad:  20 september 2022

Trafikanalys har genomfört en analys av utvecklingen av forskning, innovation och kompetensförsörjning på transportområdet. Den tjänar som underlag till Trafikanalys slututvärdering av den nationella godstransportstrategin.

Utvecklingsinsatser och resultat är i huvudsak trafikslagsspecifika. Vägtransporter dominerar, även om det finns ljuspunkter i järnvägs- och sjöfartsforskning. Vi ser inga trendbrott mot ökad transportsamverkan och samordning.

Exempelvis skiljer sig Sverige från en tydlig global trend när det gäller patentansökningar. Globalt minskar andelen patent inom motorfordon på väg, men inte i Sverige. Även riskkapital och utbildningsstatistik talar för en växande fördel för vägtransporter.

Chalmers och Energimyndigheten, som forskningsinstitution respektive finansiär, utmärker sig genom god tillväxt av forskningspublikationer. Utvecklingen har varit särskilt stark för Chalmers. Det bekräftar tidigare analyser av ett starkt innovationskluster i Västsverige.

Innovationssatsningar på vägtransporter och fossilfria drivmedel går hand i hand. Det senare är i linje med den nationella godstransportstrategin. Däremot rimmar vägtransporternas dominans sämre med mål om en bättre balans mellan trafikslagen.

Tidigare rapport på området: Forskning och innovation inom godstransporter 

Tidigare promemoria på området: Innovation, utbildning och forskning på godstransportområdet