Färdtjänst Alexander Farnsworth & Mostphotos

Trafikanalys har anmodats att yttra sig över betänkandet och vill ge följande kommentarer, med en avgränsning till i huvudsak transportområdet.

Här hittar du hela remissyttrandet

Sammanfattande synpunkter

Trafikanalys välkomnar utredningens ambition att klargöra styrningen och uppföljningen av funktionshinderspolitiken. Vi ställer oss positiva till förslaget om att inrätta en nationell samordnare som ambassadör för funktionshinderspolitiken i sin helhet. Vi ser det vidare som rimligt med ett generellt områdes- och samordningsperspektiv på målstyrning och uppföljning med tanke på varierande förutsättningar mellan sektorer och verksamheter. Samtidigt måste vi reservera oss mot en implementering av styrmodellen innan ansvaret för regelgivning i funktionshinderfrågor på transportområdet klargörs.

Styrutredningen föreslår att Trafikverket får samordningsansvaret för genomförandet av funktionshinderspolitiken på transportområdet. Enligt Lag (1979:558) och Förordning (1980:398) om handikappanpassad kollektivtrafik har Trafikverket redan ett ansvar för frågorna, samtidigt som föreskriftsrätt och ansvar för åtgärdsplanering och insatser är fördelat på olika transportmyndigheter beroende på trafikslag. Regelverket är inte i linje med principen om trafikslagsövergripande myndighetsansvar. Ingen myndighet använder idag föreskriftsrätten, samtidigt som tydligare riktlinjer och krav på området efterfrågas från branschaktörer.

Styrutredningen diskuterar inte dagens ansvarsförhållanden, regelverk och resurser för tillgänglighetsinsatser på transportområdet. Inte heller beaktas om och vilka mandat som kan behövas för att upprätta gemensamma mål och planer med tanke på förutsättningar. Utan förändringar av och i gällande regelverk och tydligare behovsanalyser riskerar flera av utredningens förslag att resultera i fler frågor än svar.

Trafikanalys ställer sig positiv till ett nytt gemensamt system för styrning och uppföljning av funktionshinders­politiken, men menar samtidigt att behovet av regelutveckling på transportområdet är så pass angeläget att det bör föregå en implementering av det nya systemet.

Trafikanalys avråder därför från en implementering 1 januari 2020 i avvaktan på att det befintliga regelverket utvecklas och justeras.