Konsumentverkets förslag om information till kollektivtrafikresenärer

Buss vid bushållplats

Trafikanalys välkomnar Konsumentverkets förslag till föreskrifter om information till kollektivtrafikresenärer. Systematiska krav på information till resenärer underlättar inte bara för resenärerna, utan kan även bidra till att utveckla verksamhetsstyrning och uppföljning, vilket i sig kan bidra till bättre informationoch service till resenärer.

Trafikanalys har tagit fasta på det, hur föreskrifterna kan bidra till att utveckla ansvariga aktörers informationssystem och processer, och därigenom bidra till bättre information till resenärer.

Två centrala delar av förslaget är krav på information vid trafikavvikelser och störningar, samt tillgänglighetsinformation för personer med funktionsnedsättning. Båda delarna är viktiga för resenärernas tilltro till kollektivtrafiksystemet. Däremot kopplas de inte samman. Det finns till exempel inga krav på tillgänglighetsinformation vid trafikstörningar och avvikelser, till exempel vid ändrade rutter och för ersättningstrafik. Även om tillgänglighet inte kan garanteras är det viktigt att personer med funktionsnedsättning i händelse av trafikstörningar och avvikelser vet vad som gäller.

Det är oklart vad som kvalificerar sig som "störning". Det finns planerade och oplanerade avvikelser, samt mer eller mindre långvariga. Det är inte orimligt med högre krav på information vid planerade än oplanerade avvikelser, vid långvariga snarare än kortvariga störningar. Vid planerade och långvariga avvikelser bör vidare krav ställas på att effektiv information finns i reseplaneraren.

Hela remissvaret hittar du här


Användbarhet i kollektivtrafik


Ett av de transportpolitiska målen är en kollektivtrafik användbar för alla. För att förbättra måluppföljningen på området har...

Kartläggning av hinder i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning


Trafikanalys har haft i uppdrag av regeringen att kartlägga hinder för tillgänglighet och användbarhet inom kollektivtrafiksyst...

Resvanor och funktionsnedsättningar - statistik ur resvaneundersökningen


Trafikanalys har regeringens uppdrag att kartlägga hinder i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning.