Konsumentverkets förslag om information till kollektivtrafikresenärer

Buss vid bushållplats

Trafikanalys välkomnar Konsumentverkets förslag till föreskrifter om information till kollektivtrafikresenärer. Systematiska krav på information till resenärer underlättar inte bara för resenärerna, utan kan även bidra till att utveckla verksamhetsstyrning och uppföljning, vilket i sig kan bidra till bättre information och service till resenärer.

Trafikanalys har tagit fasta på det, hur föreskrifterna kan bidra till att utveckla ansvariga aktörers informationssystem och processer, och därigenom bidra till bättre information till resenärer.

Två centrala delar av förslaget är krav på information vid trafikavvikelser och störningar, samt tillgänglighetsinformation för personer med funktionsnedsättning. Båda delarna är viktiga för resenärernas tilltro till kollektivtrafiksystemet. Däremot kopplas de inte samman. Det finns till exempel inga krav på tillgänglighetsinformation vid trafikstörningar och avvikelser, till exempel vid ändrade rutter och för ersättningstrafik. Även om tillgänglighet inte kan garanteras är det viktigt att personer med funktionsnedsättning i händelse av trafikstörningar och avvikelser vet vad som gäller.

Det är oklart vad som kvalificerar sig som "störning". Det finns planerade och oplanerade avvikelser, samt mer eller mindre långvariga. Det är inte orimligt med högre krav på information vid planerade än oplanerade avvikelser, vid långvariga snarare än kortvariga störningar. Vid planerade och långvariga avvikelser bör vidare krav ställas på att effektiv information finns i reseplaneraren.

Hela remissvaret hittar du här


Statistik om färdtjänst utvecklas i nytt projekt


Idag finns Färdtjänst och riksfärdtjänst som officiell statistik, med uppgifter om antal tillstånd och antal resor. Vi saknar...

Kollektivtrafik för alla


Trafikanalys presenterar ett nytt nyckelmått för ”Användbarhet för alla”, en indikator i den nationella måluppföljningen av de...

Kollektivtrafik för alla


Trafikanalys förbättrar den nationella måluppföljningen av transportsystemets tillgänglighet och användbarhet för personer med...