Utsläpp från båtskorsten

Trafikanalys arrangerade ett seminarium 13 februari 2018 för att ge en lägesbild av svaveldirektivets efterlevnad, sanktionssystem och utmaningar för kontrollverksamhet i och med det globala taket på 0,5 % år 2020. Resultaten hittills pekar på en påtaglig variation i kontroller och efterlevnad, inom SECA och över tid.

Från och med 1 januari 2015 gäller 0,1 % svavelhalt i fartygsbränsle i Östersjön och Nordsjön, ett så kallat svavelkontrollområde (SECA). Trafikanalys, Transportstyrelsen och Chalmers har belyst efterlevnaden under ett seminarium 13 februari.

Professor Johan Mellqvist, Chalmers, presenterade metoder och resultat av fjärrövervakning av fartygens svavelutsläpp med stationära och mobila sensorer. Bristande efterlevnad märks bland fartyg som vistas sällan i SECA, fartyg som är på väg ut från SECA, vissa rederier och skrubberfartyg.

Caroline Petrini, miljöhandläggare på Transportstyrelsen, berättade om utvecklingen av svavelinspektioner och det pågående arbetet inom den internationella sjöfartsorganisationen IMO inför det globala taket på 0,5 % svavelhalt år 2020, bland annat planerna på ett globalt förbud mot att ha fartygsbränsle i tankar med högre svavelhalt än gränsvärdet.

Tom Andersson, utredare på Trafikanalys, sammanfattade en utvärdering av svaveldirektivets införande och utfall, samt trender och mönster i hamnstatskontroller och sanktionsavgifter. Nordsjön i jämförelse med Östersjön präglas av en växande andel överträdelser och allvarligare påföljder.

Sammanfattningsvis finns det en påtaglig variation i efterlevnad inom SECA och över tid, som även beror på vilka överträdelser som avses, svavelhalter i fartygsbränsle, utsläpp till luft, fartygsdokumentation, eller andra krav på fartyg. Variation i kontroller och sanktionssystem är påtaglig även den.

Resultat från fjärrövervakning på Chalmers (länkar till rapporter)

Surveillance of Sulfur Emissions from Ships in Danish Waters

Fixed remote surveillance of fuel sulfur content in ships from fixed sites in the Göteborg ship channel and Öresund bridge.

Certification of an aircraft and airborne surveillance of fuel sulfur content in ships at the SECA border.