Förseningar i persontågstrafiken - mått och metoder

Tåg på bro i sommarlandskap

Trafikanalys ansvarar för den officiella statistiken om bland annat järnvägs-trafiken. Tågens förseningar ingår inte i denna statistik, till stor del beroende på begränsad datatillgång. Att kunna analysera förseningar inom persontågstrafiken är dock en viktig del i flera av Trafikanalys uppdrag och då framförallt i den årliga uppföljningen av de transportpolitiska målen. Även i andra regeringsuppdrag t.ex. utvärdering av effekterna av marknadsöppning i kollektivtrafiken, har Trafikanalys behov av att själva kunna följa utvecklingen av tågförseningar.

I detta PM redovisas data om persontågens förseningar med nya variabler. Syftet är att ta ett första steg mot att utveckla presentationen av förseningar ur ett resenärsperspektiv och med en regional eller kommunal upplösning. Resultaten baseras på data som samlats i en databas hos Trafikanalys men som inte tidigare varit tillgängliga för analys. Metodbeskrivningen utgör därför en viktig del av rapporten.


Behov av statistik om godstågens tillförlitlighet — en förstudie


Trafikanalys har identifierat att det finns önskemål om att officiell statistik om godstågens tillförlitlighet utvecklas. Den...

Förtydligande angående Trafikanalys och tågsamarbetet TTT


De senaste veckorna har det i media cirkulerat uppgifter som kan tolkas som att Trafikanalys skulle vara part i järnvägsbransch...

Vart tredje tåg försenat eller inställt


Under 2015 blev vart tredje persontåg inställt eller försenat till sin slutstation. Av de 943 365 tåg som avgick kom bara 65...