Personer på möte sett genom fönster

En central fråga för planering och utveckling av trafik och infrastruktur är hur Sveriges framtida transportbehov ser ut, liksom hur riksdag och regering vill att det ska se ut.

Ladda ner:

I PM 2015:15 En jämförelse mellan trafikprognoser och faktisk trafikutveckling jämförs prognoserna med transportarbetets (faktiska) historiska utveckling. Trafikanalys har jämfört Trafikverkets senaste prognos för transportarbetet 2030 och tidigare prognoser som togs fram av den dåvarande myndigheten SIKA (i samråd med dåvarande trafikverk) med Trafikanalys statistik fram till och med 2014. Jämförelse visar att den ökning av transportarbetet som Trafikverkets nu gällande prognos för 2030 förutspår så här långt inte ligger i linje med den historiska utvecklingen av transportområdet och den nuvarande utvecklingen för person- och godstransporter med olika trafikslag.

Sammantaget (exkl. flyg) visar Trafikverkets prognos att godstransportarbetet förväntas öka dramatiskt de kommande femton åren. Jämfört med perioden 1993 till 2008, en period då godstransportarbetet ökade kraftigt, är beräknad utvecklingstakt ännu högre i nuvarande prognos. Mellan 1993 och 2008 ökade godstransportarbetet med drygt 37 procent och i nuvarande prognos beräknas godstransportarbetet öka med nästan 54 procent mellan 2014 och 2030 (55 procent mellan 2006 och 2030). Frågan är dels hur realistisk en sådan ökning är, dels huruvida en sådan ökning kan förenas med ambitionerna att nå det transportpolitiska hänsynmålet för miljö (särskilt det där inkluderade miljökvalitetsmålet om begränsad klimatpåverkan).

En linjär framskrivning baserad på glidande medelvärde skulle ge ett förväntat transportarbete 2030 på cirka 113 miljarder tonkilometer, vilket kan jämföras med Trafikverkets prognos på 154 miljarder tonkilometer. Transportarbetet ökade kraftigt mellan 2002 och 2008, från cirka 90 miljarder tonkilometer till den hittills högsta noteringen på 104 miljarder tonkilometer. Det motsvarade en ökning med drygt 17 procent. För att nå Trafikverkets prognos krävs, från nuvarande nivå på drygt 99 miljarder tonkilometer, tre liknande femårsperioder med kraftig ökning av transportarbete under de kommande 15 åren.

När det gäller prognoser för persontransportarbete är bilden inte lika entydig. Persontransporterna på bana och med buss har ökat och prognoserna förutspår att de kommer att fortsätta att öka. När det gäller persontransporter med bil märks större skillnad mellan historisk trend och prognos. En framskrivning av den långsiktiga statistiska trenden ger en nivå 2030 på cirka 141 mdr personkilometer, medan en framskrivning av den statistiska trenden de senaste 13 åren ger en ungefär 124 mdr. Trafikverkets nuvarande prognos ligger mitt emellan dessa trendframskrivningar. Det finns stora skillnader i prognoserna för utrikes flygtrafik, medan prognoserna för inrikes flygtrafik tycks ligga förhållandevis väl i nivå med statistikens utveckling.

En övergripande, men viktig, slutsats är att prognoser bör användas med försiktighet och problematiseras och diskuteras utförligt i de sammanhang där de används. Vad är det som motiverar en framtida utveckling som i flera fall starkt avviker från historien?