Person på skateboard i trafik

Rapporten presenterar en nulägesbeskrivning av det svenska transportsystemets tillstånd och hur det har påverkats av olika omvärldsförutsättningar.

Läs/ladda ner publikation

Transportsystemets utmaningar och möjligheter beskrivs också i rapporten, samt vilka möjligheter det finns att uppfylla de transportpolitiska målen.

Möjligheterna att nå de transportpolitiska målen bestäms inte bara av den framtida infrastrukturen eller av fordons- och farkostflottans sammansättning. Den bestäms också av beteendeförändringar, förändrade regler och styrmedel samt av en utvecklad samhällsplanering. Därför behövs en helhetssyn, och en åtgärdsmix av långsiktiga åtgärder som planering, och åtgärder på kort sikt som regleringar och ekonomiska styrmedel vilka påverkar beteenden.

Alla trafikslag har potential att bli energieffektivare, teknikutvecklingen är relativt snabb, men tilltron till att ny teknik ska lösa utsläppsproblemen kan vara allt för hög. Dessutom är tillgången till biobränslen begränsad, batterier till elbilar ännu inte konkurrensmässiga och de nya bilar som säljs idag är fortfarande till största delen framdrivna av fossila bränslen.


  • Analys av godstransporter

    Trafikanalys presenterade, den 4 juni 2012 resultaten från regeringsuppdraget om att redovisa ett kunskapsunderlag och...