Analys av godstransportsystemet

Hand och kartbok

Trafikanalys har skrivit fyra rapporter som bland annat innehåller en beskrivning av nuläget, transportinfrastrukturen dess kostnader och internationella jämförelser. Vidare en nuläges­analys av handels- och godsflöden i Sverige. Trender för internationella godsflöden och infrastruktursatsningar beskrivs också. Slutligen diskuteras om vi har ett tillräckligt internationellt perspektiv i vår planeringsprocess.

Godstransportsystemet – nuläge och historiska trender

I denna rapport redovisas några nedslag i transportsystemet genom att studera dess fordon, fartyg och infrastruktur i termer av sammansättning och utveckling. Rapporten fokuserar framförallt på de aspekter som är av betydelse i samband med internationella godstransporter. En trend mot ökande storlek på fartyg och fordon i alla trafikslag observeras.

Internationella godstransportflöden i Sverige och omvärlden

I syfte att öka kunskapen om hur transportsystemet används för transporter av gods redovisas här en nulägesanalys av de större handels- och godsflöden som företrädesvis har start- eller målpunkt i Sverige. Aspekter som lyfts fram i rapporten är exempelvis Sveriges stora handelspartners per varuslag och de transport­kedjor som används för transporterna - idag och i framtiden.

Internationell infrastrukturplanering - några aktuella program

För Sverige som ett litet export- och importberoende land är goda fysiska förbindelser till andra länder viktigt. En aktuell omvärlds­förändring är de allt mer omfattande internationella samarbetena kring gräns­överskridande infrastrukturutbyggnad. En översikt av de för Sverige viktigaste samarbetena presenteras i denna rapport. En ökad svensk uppmärksamhet på utvecklingen utanför EU förefaller motiverad

Tillräcklig internationell utblick i svensk infrastrukturplanering?

Ett sätt att stå rustad för framtidens utmaningar är att pla­nera för och att vara beredd på omvärldsförändringar. Genom att studera handels­mönster och möjliga förändringar i dessa i ljuset av dagens transport­system, i termer av fordon, infrastruktur och internationella samarbeten kring gränsöverskridande infrastrukturutbyggnad, analyseras om och hur svensk infrastruktur­planering förhåller sig till den internationella utvecklingen. Frågan ställs om vi har ett tillräckligt internationellt perspektiv i vår planeringsprocess?

Rapporter