Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Analys av godstransportsystemet

Hand och kartbok

Trafikanalys har skrivit fyra rapporter som bland annat innehåller en beskrivning av nuläget, transportinfrastrukturen dess kostnader och internationella jämförelser. Vidare en nuläges­analys av handels- och godsflöden i Sverige. Trender för internationella godsflöden och infrastruktursatsningar beskrivs också. Slutligen diskuteras om vi har ett tillräckligt internationellt perspektiv i vår planeringsprocess.

Godstransportsystemet – nuläge och historiska trender

I denna rapport redovisas några nedslag i transportsystemet genom att studera dess fordon, fartyg och infrastruktur i termer av sammansättning och utveckling. Rapporten fokuserar framförallt på de aspekter som är av betydelse i samband med internationella godstransporter. En trend mot ökande storlek på fartyg och fordon i alla trafikslag observeras.

Internationella godstransportflöden i Sverige och omvärlden

I syfte att öka kunskapen om hur transportsystemet används för transporter av gods redovisas här en nulägesanalys av de större handels- och godsflöden som företrädesvis har start- eller målpunkt i Sverige. Aspekter som lyfts fram i rapporten är exempelvis Sveriges stora handelspartners per varuslag och de transport­kedjor som används för transporterna - idag och i framtiden.

Internationell infrastrukturplanering - några aktuella program

För Sverige som ett litet export- och importberoende land är goda fysiska förbindelser till andra länder viktigt. En aktuell omvärlds­förändring är de allt mer omfattande internationella samarbetena kring gräns­överskridande infrastrukturutbyggnad. En översikt av de för Sverige viktigaste samarbetena presenteras i denna rapport. En ökad svensk uppmärksamhet på utvecklingen utanför EU förefaller motiverad

Tillräcklig internationell utblick i svensk infrastrukturplanering?

Ett sätt att stå rustad för framtidens utmaningar är att pla­nera för och att vara beredd på omvärldsförändringar. Genom att studera handels­mönster och möjliga förändringar i dessa i ljuset av dagens transport­system, i termer av fordon, infrastruktur och internationella samarbeten kring gränsöverskridande infrastrukturutbyggnad, analyseras om och hur svensk infrastruktur­planering förhåller sig till den internationella utvecklingen. Frågan ställs om vi har ett tillräckligt internationellt perspektiv i vår planeringsprocess?