Brobygge

Trafikarbete på det svenska vägnätet är en grundläggande statistikuppgift som används i flera olika sammanhang. Den utgör beräkningsgrund och relationsbas för många andra uppgifter inom statistik och utredningar.

På senare tid har Trafikanalys fått signaler om att modellen för skattning av trafikarbete inte stämmer när det gäller fördelningen av trafikarbetet på olika fordonsslag. Ett internt utvecklingsarbete har därför initierats. Syftet är att genomföra en översyn av de befintliga metoderna som används för skattningen av trafikarbetet på det svenska vägnätet samt att säkerställa att de använda källorna har en hög kvalitet.

Denna PM innehåller dels jämförelser av olika datakällor med varandra och dels förslag till nya skattningsmetoder för trafikarbetet på det svenska vägnätet. Trafikanalys statistik över trafikarbetet på det svenska vägnätet kommer under 2014 att uppdateras baserat på den föreslagna metoden