Godståg i trafik

Trafikanalys har identifierat att det finns önskemål om att officiell statistik om godstågens tillförlitlighet utvecklas. Den offentligt tillgängliga statistiken som idag förekommer har ansetts otillräcklig för att täcka statistikanvändares behov. Inför den fortsatta framställningen av officiell statistik behöver därför frågan om vad som är relevant statistik utredas.

Trafikanalys har uppdragit till Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) att undersöka vilken statistik om godstågens tillförlitlighet som potentiella framtida användare behöver. Föreliggande rapport är resultatet från uppdraget. Författarens åsikter behöver inte nödvändigtvis stämma överens med Trafikanalys åsikter.

Framkomna slutsatser i rapporten kommer Trafikanalys att beakta i det vidare arbetet med att utveckla statistiken, tillsammans med övriga krav som ställs på officiell statistik.


Persontågens tillförlitlighet på en fortsatt hög nivå

Efter ett år med rekordhög tillförlitlighet har inledningen av 2020 fortsatt i samma spår. Nästan 94 procent av tågen var i tid...

Trafikverkets arbete med modeller för samhällsekonomiska analyser 2016

Trafikanalys har regeringens uppdrag att kontinuerligt följa Trafikverkets arbete med att utveckla modeller för samhällsekonomi...

Underlagsrapport om arbetet 2016

PM till Rapport 2017:4 - Trafikverkets arbete med modeller för samhällsekonomiska analyser 2016. Trafikanalys har enligt sin...