Yttrande över promemorian Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk

""


Trafikanalys har anmodats att lämna synpunkter på kapitel 5 i rubricerad promemoria, samt givits möjlighet att lämna nya synpunkter på kapitel 4.

Trafikanalys ställer sig positiva till förslaget om en skattereduktion för arbetsresor som är avståndsberoende och färdmedelsneutral. Trafikanalys ser även positivt på flertalet av de förändringar av regelverket som promemorian föreslår jämfört med Resekommitténs förslag för ett nytt system skattelättnad av arbetsresor. Flera av de nu föreslagna förändringarna ligger i linje med de slutsatser som Trafikanalys presenterade i sin fördjupade analys av det ursprungliga förslaget (Trafikanalys rapport 2020:8).

Det gäller främst förändringen av avståndsgränsen som sänks till 15 km, förutom i Storstadskommunerna, slopat restidsvinstkrav samt undantag av reglerna för skatt­skyldiga som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning behöver arbetspendla med bil. I samtliga av dessa delar är de föreslagna ändringarna en förbättring jämfört med Resekommitténs förslag. Trafikanalys noterar dock att promemorian föreslår att det regleras i lag vilka kommuner som ska omfattas av den längre (30 km) avståndsgränsen. Eftersom Tillväxtanalys kommungruppsindelningar emellanåt justeras (detta skedde senast i augusti 2021) bör det övervägas om kommunerna kan listas i en förordning i stället. Trafikanalys anser även att det i lagtexten saknas ett steg i beräkningen, från ”avstånd enkel väg” till daglig reslängd. Förslaget behöver därför kompletteras med ett stycke om beräkningen av reslängden per resdag.

Trafikanalys ser positivt på promemorians förslag att utgå från Tillväxtanalys kommungruppsindelning för att bestämma avståndsgränsen för reseavdraget. Kommungrupps­indelningen är dock inte statisk och olika kommuner kan komma att hamna i nya kommungruppsindelningar när dessa revideras, vilket exempelvis skedde i augusti 2021. Det är därmed viktigt att reglerna för reseavdraget är anpassade så att de kan justeras när Tillväxtanalys kommungruppsindelning förändras. En förordning kan därför vara att föredra istället för förslaget om en lagtext.

Det föreligger enligt Trafikanalys en risk att skattskyldiga anger ett felaktigt antal resdagar, eller ett felaktigt antal resor per resdag, då det inte finns något förslag på hur detta skulle kunna följas upp eller kontrolleras. Det kan bli ett större problem med en ökande andel hemarbetande.