""

Under 2021 exporterades 91 926 begagnade personbilar från Sverige, vilket är en minskning med 13 procent jämfört med 2020. Exporten av laddbara personbilar, och framför allt laddhybrider, fortsatte dock att öka under 2021.

Sedan 2015 har exporten av begagnade personbilar ökat påtagligt. Högsta noteringen är från 2019, då 119 416 begagnade personbilar exporterades från Sverige. Sedan dess har exporten minskat under 2020 och 2021, men ligger kvar på en betydligt högre nivå jämfört med 2015 och tidigare. I likhet med utvecklingen som varit de senaste åren utgör relativt nya bilar (0–5 år i trafik) en betydande andel av exporten.

Ökad export av begagnade laddhybrider

Av de begagnade personbilar som exporterades under 2021 var den övervägande majoriteten bensin – eller dieselbilar. Bensinbilarna utgjorde 44 procent av det totala antalet begagnade personbilar som exporterades, vilket är i nivå med tidigare år. I absoluta tal minskade däremot exporten av bensinbilar från cirka 47 500 år 2020 till knappt 41 000 under 2021. Exporten av bensinbilar förekommer i samtliga ålderskategorier, men 0–5 år den vanligaste då den utgör 35 procent av exporten av begagnade bensinbilar. 59 procent av de exporterade bensinbilarna var äldre än 10 år.

Även exporten av dieselbilar minskade under 2021, från knappt 41 000 bilar 2020 till cirka 33 500. Exporten av begagnade dieselbilar utgjorde 36 procent av exporten under 2021 och närmare hälften av dessa var 0–5 år. Under 2021 minskade antalet dieselbilar i trafik med närmare 16 000 fordon. Allt färre nyregistrerade dieselbilar, i kombination med en påtaglig export, har bidragit till en minskning av dieselbilar i trafik i Sverige.    

Exporten av begagnade elhybrider, etanol- och gasbilar var tämligen begränsad sett till absoluta tal, och minskade under 2021. Exporten av etanolbilar har ett avvikande mönster jämfört med de övriga drivmedlen på så sätt att det främst är äldre etanolbilar, äldre än 15 år, som går på export.

Sett till antal fordon i trafik och antalet nyregistrerade fordon är exporten av gasbilar likväl påtaglig, och har varit så under ett flertal år. Under 2021 exporterades 2 357 begagnade gasbilar, antalet nyregistrerade gasbilar uppgick till 1 548. Sammantaget innebär det att antalet gasbilar i trafik minskade till cirka 39 500, vilket är i nivå med antalet gasbilar som fanns 2014.

De laddbara bilarna utgjorde 12 procent av exporten av begagnade personbilar under 2021. Exporten av elbilar är dock inte särskilt omfattande och uppgick till 1 865 bilar, vilket är en marginell ökning om 3 procent jämfört med 2020. Eftersom elbilar inte har funnits på marknaden alltför länge faller det sig naturligt att nästan samtliga begagnade elbilar som exporterades var 0–5 år gamla.

Exporten av begagnade laddhybrider uppgick till 9 328 bilar under 2021, vilket är en ökning med 22 procent jämfört med 2020. Exporten av begagnade laddhybrider utgjorde 10,1 procent av den totala exporten av begagnade personbilar, trots att drivmedlet endast utgjorde 3,8 procent av alla fordon i trafik. Även för laddhybriderna är nästintill samtliga exporterade bilar 0–5 år.  

Hög exportandel för alternativa drivmedel

Sambandet mellan hur många bilar av ett specifikt drivmedel som nyregistreras och hur många som exporteras är inte helt entydigt. Eftersom de flesta begagnade bilarna som exporteras har varit i trafik i mellan två och fem år kommer det att ta några år innan det är möjligt att bedöma en exportandel för respektive drivmedel. Eftersom de laddbara personbilarna inte funnits alltför länge är det endast för åren 2015 och 2016 som vi fullt ut kan se effekten av fem års export.

Försäljningen av elbilar och laddhybrider började tillta runt 2015 och framåt, vilket innebär att dessa bilar nu har varit i trafik i sju år. Vi kan därför, för några år, räkna ut en exportandel för bilar som varit i trafik i upp till fem år. Analysen visar på att både elbilar och laddhybrider har en påtagligt hög exportandel efter 5 år i trafik, vilket framgår i Figur 1.

Figur 1. Andel personbilar som exporterats inom 0 till 5 år, uppdelat på drivmedel och registreringsår.

Av de elbilar som nyregistrerades 2015 hade 33 procent exporterats ut ur landet fem år senare. Därefter sjunker exportandelen ner till cirka 20 procent fram till 2018. För åren 2019–2021 är exportandelen betydligt lägre, vilket förklaras av att bilarna inte har varit i trafik tillräckligt länge för att bli exporterade. För laddhybriderna är exportandelen än högre. Av de laddhybrider som registrerades 2015 och 2016 har ungefär hälften blivit exporterade fem år senare. Därefter minskar exportandelen påtagligt, vilket även det förklaras av att bilarna inte har hunnit varit i trafik tillräckligt länge. Skillnaden mellan elbilar och laddhybrider förklaras av att exporten av elbilar börjar redan efter ett år i trafik, medan exporten av laddhybrider är mer jämnt fördelad över flera år, vilket framgår i Figur 2. Även gasbilarna har en hög exportandel för de bilar som registrerades mellan 2015 och 2017. Trafikanalys har i tidigare publiceringar (Trafikanalys rapport 2017:6) kunnat se ett samband mellan företagsleasing, export av begagnade personbilar och alternativa drivmedel, vilket kan förklara en del av den höga exportandelen för elbilar, laddhybrider och gasbilar.

Av Figur 1 framgår även att exportandelen för bensin-diesel och elhybrider är betydligt lägre än den är för de alternativa drivmedlen. För bensinbilar och elhybrider är exportandelen som högst 8 procent, och knappt 12 procent för dieselbilar.

Framför allt elbilar blir exporterade efter en relativt kort tid i Sverige. Redan efter 6 månader i trafik ökar exportandelen för elbilar (Figur 2). Av de 1 865 elbilar som exporterades under 2021 hade drygt häften varit i trafik i 12 månader. Utökar man till elbilar som varit i trafik i 2 år stod dessa för 82 procent av exporten av begagnade elbilar under 2021.

Figur 2. Andel av de personbilar som exporterades under 2021, utifrån ålder i trafik vid exporttillfället, fördelat per drivmedel.

Även de exporterade laddhybriderna har varit i Sverige en relativt kort tid när de blir exporterade, även om de är något äldre än elbilarna. Av de laddhybrider som exporterades under 2021 hade 25 procent varit i trafik i upp till ett år. 60 procent av de exporterade laddhybriderna hade varit i trafik i upp till tre år. För de övriga drivmedlen är exporten mer jämnt fördelad över bilens ålder, men man kan notera en ökning av andelen exporterade bilar efter 36 månad för samtliga drivmedel, vilket förmodligen kan kopplas till att leasingavtal ofta löper över 36 månader.