Minskad export av begagnade personbilar under 2020

Tre parkerade bilar

Under 2020 uppgick antalet exporterade begagnade personbilar till 105 986, en minskning med knappt 10 procent jämfört med föregående år. Däremot ökade exporten av begagnade elbilar och laddhybrider.

Personbilar avregistrerade till utlandet (Excel-fil)

Under de senaste åren har alltfler begagnade personbilar exporterats ut ur Sverige. Ökningen har de senaste åren varit påtaglig, från 31 000 fordon år 2015, till 117 000 fordon 2019. Under 2020 kan vi notera en viss minskning av exporten jämfört med toppnoteringen 2019, men antalet var alltjämt på en hög nivå.

I likhet med utvecklingen de senaste tre åren var det framför allt relativt nya bilar (upp till 5 år i trafik) som var den enskilt största åldersgruppen bland de exporterade personbilarna. Trenden från de senaste tre åren tycks hålla i sig där en allt större andel av exporten är relativt nya bilar. Det ser därmed ut som om coronapandemin inte har inneburit någon större förändring för handelsmönstren med begagnade personbilar.

Ökad export av begagnade elbilar och laddhybrider

Med undantag för elbilar och laddhybrider så minskade exporten av begagnade personbilar bland samtliga drivmedel under 2020, jämfört med 2019. Nästan 45 procent av alla exporterade personbilar under 2020 var bensinbilar. Exporten av bensinbilar minskade från närmare 53 000 under 2019 till 47 500 under 2020, en minskning med drygt 10 procent. Exporten av begagnade dieselbilar stod för 38 procent av all export. Även denna export minskade med drygt 6 000 fordon under 2020, ungefär 14 procent. Det är andra året i rad som exporten av dieselbilar har minskat efter toppnoteringen på 51 000 bilar år 2018.

Exporten av begagnade elbilar och laddhybrider ökade under 2020 jämfört med föregående år. För elbilarnas del var den relativt blygsam, 297 fordon, en ökning på 18 procent jämfört med 2019. Exporten av laddhybrider ökade med 1 838 fordon, eller 32 procent, jämfört med 2019. Ökningen av exporten av begagnade laddbara bilar har varit långsammare under 2020 än under de föregående åren, men det är en ökning samtidigt som den totala exporten minskade.

Antalet exporterade begagnade elhybrider och etanolbilar har tidigare år varit relativt blygsamt sett till hur många som finns i trafik. Så var fallet även 2020. Exporten av elhybrider minskade från 2 139 fordon år 2019 till 1 667 fordon 2020. Under 2020 exporterades 3 081 begagnade gasbilar, vilket är en minskning med drygt 700 fordon jämfört med föregående år.

Exporten påverkar antalet personbilar i trafik

Sammantaget innebar exporten av bensin- och dieselbilar att tillväxten av fossildrivna bilar i trafik har minskat påtagligt. Under 2020 minskade antalet bensinbilar i trafik med 38 000 fordon. Utan exporten hade antalet bensinbilar i trafik istället ökat med 9 000 fordon. Tillväxttakten av dieselbilar i trafik har varit synnerligen kraftig sedan mitten av 2000-talet. Men påtagligt lägre antal nyregistrerade dieselbilar, i kombination med en hög export, har bromsat tillväxten av dieselbilar i trafik. År 2020 ökade antalet dieselbilar i trafik med endast 0,1 procent, eller 2 500 fordon. Utan export hade ökningen istället varit 2,5 procent, eller 43 000 fordon.

Tidigare år har exporten av begagnade gasbilar varit så pass omfattande att det har lett till att antalet gasbilar i trafik har minskat. Det nyregistrerades endast 3 525 gasbilar under 2020, vilket är 1 446 färre än 2019. Till följd av exporten, skrotning och avställda fordon minskade antalet gasbilar i trafik även under 2020.

Olika exportmönster beroende på drivmedel

Utvecklingen av exporten av begagnade personbilar som ägt rum de senaste fem åren skiljer sig mot tidigare års mönster på två plan. Dels är antalet exporterade bilar betydligt högre, dels är det betydligt nyare bilar som exporteras jämfört med tidigare. Därför gör vi en fördjupning och tittar närmare på de relativt nya (0–5 år i trafik) personbilarna som har exporterats.

En stor del av exporten äger rum relativt snabbt efter att bilen tagits i trafik, i regel efter 1–4 år i trafik. En trolig förklaring till utvecklingen är utformningen av leasingavtal, eftersom företags- som privatleasingavtal ofta löper över tre år, eller kortare. Tidigare studier från Trafikanalys har även kunnat påvisa ett starkt samband mellan juridiskt ägda personbilar och export.

Sammantaget innebär detta att det främst är juridiskt ägda bilar som exporteras i samband med att avtalstiden för leasingavtalet har löpt ut. Hur länge bilen är i trafik i Sverige innan export skiljer sig dock åt beroende på bilens drivmedel.

Figur 1. Ackumulerad andel av de personbilar som exporterades under 2020, utifrån fordons ålder (månader i trafik) vid exporttillfället, fördelat per drivmedel.

Exportmönstren skiljer sig åt i tid beroende på drivmedel (Figur 1). Exporten av elbilar sker relativt snabbt efter att de har registrerats i Sverige. Efter 6 månader i trafik har 11 procent av de exporterade bilarna lämnat landet, och efter 4 år i trafik har nästan samtliga exporter av elbilar ägt rum. Vi kan även se en kraftig ökning av exporten av elbilar efter att de har varit i trafik i 6 månader. Efter 18 månader i trafik har närmare 70 procent av de exporterade elbilarna lämnat landet, och därefter planar utvecklingen ut.

Exporten av laddhybrider följer ett liknande mönster, med en kraftigt tilltagande export efter 6 månader, om än inte lika påtaglig ökning som för elbilarna. Istället kan vi notera en ökad export av laddhybriderna efter 36 månader, det vill säga när bilen har varit i trafik i tre år. För de övriga drivmedlen är exporten mer jämnt utspridd över de första fyra åren. För elhybrider samt bensin och dieselbilar, kan vi notera att exporten ökar något efter 36 månader i trafik, även om utvecklingen inte är lika påtaglig som för laddhybriderna.

Gasbilar är överrepresenterade i exporten

Exportmönstren för begagnade personbilar har förändrats påtagligt sedan 2015. En återkommande fråga har varit om bilens drivmedel påverkar exporten, och om något drivmedel i så fall exporteras i större omfattning än andra. De stora skillnaderna i antal bilar i trafik, tillväxt i nyregistrering och export, samt hur länge bilar med olika drivmedel har funnits på marknaden gör det svårt att jämföra exportens omfattning mellan de olika drivlinorna. I absoluta tal är det bensin- och dieselbilar som exporteras mest, men de utgör också närmare 90 procent av alla personbilar i trafik.

Snabbast procentuell tillväxt av exporten har istället de laddbara bilarna haft. Dessa har dock varit relativt få till antalet och drivlinorna är relativt nya på marknaden. För att kunna göra en rättvis jämförelse av exporten av personbilar med olika drivmedel har vi valt att fokusera på de relativt nya bilarna som exporteras. Som vi har kunnat se äger en stor del av exporten rum inom fyra år efter att bilarna har tagits i trafik.

För att räkna fram en exportandel per drivmedel har vi summerat antalet nyregistrerade personbilar per drivmedel, från 2017 till 2020 och dividerat dessa med antalet exporterade personbilar år 2020 som varit i trafik i som mest 5 år. Anledningen till att vi begränsar oss till exporten av relativt nya bilar är för att få en mer rättvis jämförelse av exporten mellan nya och äldre drivlinor. Resultatet visar att det finns betydande skillnader mellan de olika drivlinorna (Figur 2). 


Figur 2. Exportandel per drivmedel, uttrycks som export av personbilar som varit i trafik i 0–5 år, år 2020.

Exportandelen varierar mellan 1,4 och 9,6 procent beroende på bilens drivmedel, med ett medelvärde på 4,8 procent. Som nämnts tidigare är exporten av personbilar med gasdrift så pass omfattande att den orsakar en minskning av antalet gasbilar i trafik. Här framgår att exportandelen för gasbilar är betydligt högre än för de övriga drivmedlen och gasbilar kan därmed betraktas som överrepresenterade i exporten. Även bilar med etanoldrift får en hög exportandel, men det beror främst på att antalet nyregistrerade etanolbilar har varit synnerligen lågt de senaste åren, vilken medför en hög exportandel. Laddhybrider har en exportandel på 5,8 procent, vilket är högre än snittet såväl som för de fossila bränslena.

Exportandelen av diesel- och elbilar ligger något under medelvärdet och är att betrakta som en normal exportandel. Exporten av elbilar ökade kraftigt 2018, men därefter har ökningen av exporten varit långsam. Samtidigt har antalet nyregistrerade elbilar ökat kraftigt de senaste åren, vilket får till följd att exportandelen för elbilar blir relativt låg. Bensinbilar och elhybrider har en låg exportandel, och satt i relation till hur många som har registrerats de senaste åren är exporten att betrakta som låg.

Små skillnader mellan personbilar i trafik och de som exporteras

Under de senaste fem åren har ungefär 370 000 begagnade bensin- och dieselbilar exporterats. Omfattningen av exporten är stor nog för att påverka fordonsflottan i sin helhet, i synnerhet om det är en särskild typ av bilar som exporteras.

För att få en indikation på om det är någon skillnad mellan de exporterade personbilarna och de som är kvar har vi jämfört deras medelvärden för koldioxidutsläpp (gram CO2/km). Genom att jämföra medelvärdet för koldioxidutsläpp för personbilar i trafik som är 0–5 år gamla med motsvarande värde för de exporterade bilarna, får vi en uppfattning om skillnaden mellan de som är kvar i landet och de som exporteras. Resultatet visar att det har funnits skillnader i utsläppsvärden, men att dessa skillnader nu har upphört (Figur 3).

Figur 3. Medelvärde för koldioxidutsläpp (gram CO2/km) för bensin och dieselbilar, samt medelvärde för samtliga drivmedel, exporterade och i trafik (0–5 år gamla), år 2015–2020.
Anm. Notera att Y-axeln inte börjar på 0.