Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon

Lätt lastbil

Trafikanalys anser i sitt yttrande att det inte är möjligt att vare sig tillstyrka eller avstyrka utredningens förslag om ett bonus-malus-system.

Läs hela remissvaret

Trafikanalys menar att det är viktigt att använda effektiva och kraftfulla styrmedel som syftar till att nå en fossiloberoende fordonsflotta. Av den anledningen kan det vara bra med en skärpning av redan befintliga styrmedel.

Man är dock tveksam till det presenterade förslaget och dess underlag. Utredningens förslag bidrar till tämligen begränsade, i vissa fall oklara nyttor och innehåller en ofullständig konsekvensanalys av samhällsekonomisk effektivitet och övrig måluppfyllnad beträffande både funktions- och hänsynsmål.

Specifika brister:

  • Bristande redovisning av förslagets samhällsekonomiska effekter.
  • Ofullständiga konsekvensbedömningar av förslagets konsekvenser för de transportpolitiska målen.
  • Utredningen underskattar förslagets effekter på andrahandsmarknaden.
  • Lätta lastbilar och lätta bussar kommer med förslagets utformning att få en betydande skattehöjning jämfört med dagens system, men utredningen tillhandahåller inga adekvata konsekvensbedömningar av vad det innebär för transportsystemets möjligheter att fungera.
  • Utredningens förslag om hur bonus-malus-system ska synliggöras för konsumenten riktar sig endast till nybilsköparen, och saknar koppling till fordonets utsläpp och miljöpåverkan.