Vilka hushåll väljer laddbara bilar? 

Hand stoppar i laddkabel i ett uttag Foto_Mostphotos

Högre inkomst, högre utbildning, boende i villa eller bostadsrätt och hushåll med en övervikt av män – det är några faktorer som förknippas med hushåll som har valt att köpa eller leasa en el- eller laddhybridbil. Det visar Trafikanalys genomgång av socioekonomiska faktorer bakom valet av laddbara personbilar. 

Läs/ladda ner publikation

För att få en bättre förståelse för vilka hushåll det är som har valt en laddbar bil har Trafikanalys undersökt vilka hushåll som har valt att köpa eller privatleasa en laddbar bil, och vi jämför åren 2016 med 2020. Fokus i studien ligger på socioekonomiska förklaringsfaktorer. Vi utgår ifrån SCB:s hushållsdata som vi har matchat med fordonsregistret. 

Utbudet av både elbilar och laddhybrider har utvecklats mellan 2016 och 2020. Antalet hushåll intresserade av laddbara bilar har också ökat över tid, liksom antalet hushåll som faktiskt väljer laddbara bilar. Ursprungligen var det främst företag som skaffade laddhybrider, men vi kan nu se att privatpersoner väljer en laddbar bil i allt större utsträckning. Privatpersoner tycks även välja en renodlad elbil i större utsträckning än företag och att privatleasing har blivit en populär ägandeform för laddbara bilar.  

Marknaden för laddbara bilar blir mer lik den vanliga nybilsmarknaden 

Långt ifrån alla privatpersoner väljer att köpa eller leasa en ny bil, oavsett drivmedel. Majoriteten av de som väljer en ny bil är personer över 50 år, boende i villa, högutbildade och med en inkomst över medel.  

Nyregistrerade laddbara bilar följer ett liknande mönster, dock med vissa undantag. Elbilshushållen är i hög grad lokaliserade till en storstadskommun, men det typiska elbilshushållet bor inte i kommunens centralort. Vi har också kunnat se att inkomstspridningen bland de hushåll som har nyregistrerat en laddbar bil har ökat mellan 2016 och 2020. Boende i flerbostadshus valde också en laddbar bil i större utsträckning 2020 än de gjorde 2016. 

Det är vanligare med privatleasing för laddbara bilar, jämfört med icke laddbara, och personer som köper eller leasar en laddbar bil är något yngre än de som väljer en icke laddbar bil. För år 2020 finns tecken på att marknaden för laddbara personbilar börjat likna personbilsmarknaden i stort. Mest lik är marknaden för laddhybrider, medan den typiske elbilsköparen fortfarande hade en något annorlunda profil år 2020.  

Bland de hushåll som valde en elbil 2020 kunde vi se att många hushåll redan hade tillgång till en annan bil när de skaffade elbil. Vilket är en indikation på att elbilen fortfarande var en andrabil 2020. Sedan 2020 har dock elbilsförsäljningen ökat kraftigt, framför allt till privatmarknaden. Utifrån våra resultat är det troligt att nyregistreringen av elbilar följer en liknande utveckling som nyregistreringen av laddhybrider har haft mellan 2016 och 2020. Försäljningen av elbilar kan därmed förväntas utvecklas till att efterlikna den generella nybilsmarknaden innan år 2025. 

Tillgång till publik laddinfrastruktur viktig faktor  

Tillgången till laddinfrastruktur har inte varit studiens huvudområde, men i den mån det har undersökts har vi kunnat se att en hög tillgång till publik laddinfrastruktur ökar sannolikheten för boende i flerbostadshus att välja en laddbar bil. Det fanns även en ökad sannolikhet att skaffa ett laddbart fordon år 2020 för boende i äganderätt och bostadsrätter jämfört med övriga boendeformer. Resultaten tyder alltså på att tillgången till publik laddinfrastruktur är av vikt för introduktionen av laddbara fordon i tättbebyggda områden.