Yttrande över promemoria Klimatbonusbilar ska vara registrerade i fem år

Elbil laddar


Trafikanalys har anmodats att lämna synpunkter på promemorian Klimatbonusbilar ska vara registrerade i fem år, och har lämnat följande yttrande.

Hela yttrandet

I promemorian föreslås att mottagaren av en bonus för en klimatbonusbil åtar sig att se till att bilen inte avregistrerats för export inom fem år. Det innebär att den som har erhållit bonusen även är den som är skyldig att betala tillbaka bonusen om bilen avregistreras tidigare än fem år från att bilen ställdes på, av någon annan anledning än att den skrotas.

Sammanfattning

Trafikanalys har vid tidigare tillfällen påtalat den omfattande exporten av klimatbonusbilar och välkomnar ambitionen att införa åtgärder för att denna export ska minska. Trafikanalys anser dock inte att det är klarlagt vilken effekt för exporten den föreslagna regleringen faktiskt kommer att ha, och om den styr mot en ökad andel miljöanpassade fordon i den svenska fordonsflottan. Detta trots att förslaget medför en omfattande administrativ utmaning enligt vår analys av ägarsuccessionen under bilarnas första fem år. En anledning är att promemorian saknar adekvata konsekvensanalyser om bonusens betydelse för exporten av laddbara fordon. För gasbilarnas del har exporten varit omfattande långt innan dessa har erhållit någon bonus, vilket indikerar att en återkallad bonus inte skulle ha någon större betydelse för exportens omfattning. Förslaget kan bortsett från detta ha förutsättningar att minska flödet av bonuspengar från staten till de exporterande bilhandlarna. Trafikanalys anser vidare att det föreligger en risk för att förslaget kommer att påverka antalet nyregistrerade klimatbonusbilar negativt, vilket också nämns i den remitterade promemorian.

Trafikanalys vill även upprepa vår tidigare rekommendation om att dessutom gynna ägandet av klimatbonusbilar för att på så sätt stärka andrahandsmarknaden. Vi förordar att utreda möjligheterna för andra styrmedel för klimateffektiva fordon, så att det i någon form även ges stöd till ägandet av sådana bilar.

I promemorian föreslås även att alla tidsperioder i förordningen om klimatbonusen ska beräknas utifrån den dag då bilen ställts på istället för den dag då bilen förvärvats. Trafikanalys har inga invändningar mot detta förslag. Däremot är vi frågande till huruvida en karenstid på sex månader för utbetalningen av bonus fortfarande är relevant om bonusen kan krävas tillbaka i upp till fem år i händelse av att fordonet exporteras.