""


Trafikanalys har anmodats att lämna synpunkter på Finansdepartementets förslag till ändrad nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar. 

Hela remissvaret i PDF

Trafikanalys ser positivt på att förenkla reglerna och anser att ett fast schablon­baserat belopp för nedsättningen av förmånsvärdet skulle innebära en bättre förutsäg­barhet och transparens för systemet.

För systemets utformning föreslår promemorian en tydligare koppling av nedsättningen av förmånsvärdet till bonus malus-systemet, samt att styra inköpet av förmånsbilar mot mer energieffektiva bilar. I dessa delar anser dock Trafikanalys att konsekvensanalysen borde vara djupare och mer transparent och lägga en större vikt vid att faktiskt analysera styrningen mot ökad energieffektivitet. Därmed anser vi att det behövs fördjupade analyser av förslagen om schablonbeloppet för elbilar och gasbilar, samt av hanteringen av etanolbilar eller elhybrider i systemet.

Promemorian uttrycker en önskan om att styra mot mer energieffektiva fordon. Som förslaget är utformat styr schablonbeloppet mot pris, och inte mot energieffektivitet, vilket inte behöver korrelera med pris. Utifrån Skatteverkets analys framgår att det är elbilar i den högre prisnivån som efterfrågas som förmånsbilar. Trafikanalys efterfrågar därför en djupare konsekvensanalys av huruvida de föreslagna schablonvärdena styr mot ökad energieffektivitet.

Promemorian föreslår vidare att de bilar med en miljöanpassad teknik som erhåller en bonus i bonus malus-systemet ska vara aktuella för ett nedsatt förmånsvärde. Promemorian har förvisso rätt i att etanolbilar inte erhåller någon bonus i bonus malus-systemet, men etanolbilar har likväl en särställning i systemet i och med att de inte heller har någon förhöjd fordonsskatt i form av malus. Att inkludera etanolbilar i det föreslagna systemet för sänkt förmånsbeskattning skulle enligt Trafikanalys innebära en harmonisering med dagens bonus malus-system. Ett alternativ för att uppnå harmonisering vore att ge malus-behandling av etanolbilar även i bonus malus-systemet, om man gör bedömningen att klimatnyttan är liten.

Tjänstebilarna utgör en betydande andel av de personbilar som nyregistreras årligen, och senare kommer ut på andrahandsmarknaden. I och med att arbetsgivardeklarationen på individnivå inte längre innehåller uppgifter om bilförmånskod har förutsättningarna för att utvärdera styrningen av bilförmånsflottan blivit kraftigt försämrad efter 2019. Trafikanalys önskar därför att frågan om att återigen samla in bilförmånskod behandlas.