""

Trafikanalys har anmodats att lämna synpunkter på Finansdepartementets förslag till utökad skattelättnad för arbetsresor och justerade avdrag för tjänsteresor och hemresor.

Trafikanalys ställer sig positiva till förslaget om en skattereduktion för arbetsresor som är avståndsberoende och färdmedelsneutral. Trafikanalys ser även positivt på den översyn av beloppen för tjänsteresor och hemresor med egen bil eller förmånsbil som presenteras i promemorian.

Som Trafikanalys har lyft tidigare riskerar dock systemet med skattelättnad för arbetsresor leda till en överkompensation för vissa grupper av skattskyldiga. Med de föreslagna förändringarna om att höja den övre avståndsgränsen från 80 till 120 kilometer, samt att kilometersatsen vid skattereduktionen höjs från 50 till 80 öre, riskerar förslaget att i ännu högre grad överkompensera arbetsresor med t.ex. elbil, samåkning och längre regionala kollektivtrafikresor. Den extra subventionen av elbil bör tas hänsyn till i kommande förslag om elbilssubventioner, och ses över i takt med att rena elbilar blir alltmer vanliga.

Överkompensationen kan också ses i ljuset av en möjlig regionförstoring, vilken kan ha positiva effekter på arbetsmarknaden som dock är svåra att kvantifiera.


Många frågor vid årets början

Nu när vi fortfarande bara är i början av år 2023 är det förstås många frågor kring utvecklingen på transportområdet som ännu ä...

Trafikverkets arbete med kostnadskontroll – plan för granskning och uppföljning

I augusti 2022 fick Trafikanalys regeringens uppdrag att genomföra en granskning och uppföljning av Trafikverkets arbete med...

Sverige hoppas avsluta förhandlingar om Fit for 55-paketet

Den 1 januari tog Sverige över ordförandeskapet i rådet. Ordförandeskapet kommer att arbeta utifrån fyra prioriteringar. Svensk...