""

Trafikanalys har ett återkommande uppdrag av regeringen i myndighetens instruktion att redovisa en kvantitativ korttidsprognos för hur den svenska vägfordonsflottan förväntas utvecklas över tid. Vartannat år ska också en kvalitativ långsiktsbedömning redovisas. 

Här hittar du hittills genomförda prognoser.