Fortsatt hög export av begagnade personbilar 2019

Foto:Roland Magnusson/Mostphotos

Under 2019 uppgick antalet exporterade begagnade personbilar till 117 416. Det är en ökning med 11 procent jämfört med föregående år.

Under 2019 nyregistrerades ett stort antal bilar i Sverige, 366 961, det tredje högsta antalet någonsin. Trots det ökade antalet fordon i trafik ytterst marginellt med 0,4 procent. Fordonsflottan brukar växa med 1,5–2 procent per år under en högkonjunktur, men till följd av den höga exporten har tillväxttakten av personbilsflottan varit relativt låg de senaste åren.

Export av bensin- och dieseldrivna bilar

Exporten av relativt nya personbilar har tilltagit under 2019 jämfört med 2018. Det gäller framför allt bensinbilar där mer än 16 000 fordon som var yngre än fem år exporterades. Totalt exporterades 52 900 bensinbilar under 2019, vilket är en ökning med 26 procent jämfört med 2018.

Exporten av dieselbilar minskade däremot under 2019. Totalt exporterades 47 000 dieselbilar, vilket är en minskning med 8 procent jämfört med 2018. Närmare hälften av de exporterade dieselbilarna var yngre än fem år.

Omfattande export ökar genomsnittsåldern för personbilarna

Den omfattande exporten av relativt nya bilar har till viss grad påverkat hela personbilsflottans åldersstruktur. Den genomsnittliga åldern för en personbil i trafik har sedan år 2015 varit 10,0 år. Under 2019 ökade åldern till 10,2 år i snitt, trots ett högt antal nyregistrerade fordon. En annan effekt av den långsammare tillväxttakten av antalet personbilar i trafik är att antalet personbilar per 1 000 innevånare minskade för andra året i rad. Sedan återhämtningen efter finanskrisen 2009 har antalet personbilar i trafik per 1 000 innevånare ökat fram till 2018. År 2019 minskade antalet personbilar per 1 000 innevånare till 474, vilket är i nivå med 2015 års bilinnehav.

Export av laddbara bilar

Exporten av begagnande laddhybrider har under de senaste åren ökat påtagligt, och 2019 var inget undantag. Under året exporterades 5 789 laddhybrider, en ökning med 57 procent jämfört med föregående år. Exporten har således ökat betydligt snabbare än antalet nyregistrerade laddhybrider, som var knappt 25 000 under 2019, en ökning med 14 procent jämfört med föregående år. Även exporten av elbilar ökade under 2019, dock mer marginellt. 1 534 begagnade elbilar exporterades, en ökning med 17 procent jämfört med 2018. Antalet nyregistrerade elbilar fördubblades dock under 2019 jämfört med året innan och uppgick till 15 800 under 2019. Vid årsskiftet 2019/2020 var 2,0 procent av alla bilar i trafik i landet laddbara. Utan de senaste årens export hade andelen varit 2,3 procent.

Under de senaste två åren har även antalet exporterade elhybrider ökat. Under 2019 exporterades 2 148 elhybrider vilket är nästan en fördubbling jämfört med föregående år. Det rör sig dock om en tämligen marginell export relaterat till antalet elhybrider i trafik som 2019 uppgick till cirka 117 500.

Antalet gasbilar i trafik minskade  

Exporten av begagnade personbilar som kan drivas med fordonsgas har under flera år varit påfallande hög, så även under 2019. Trots att antalet nyregistrerade gasbilar var det högsta på flera år med nästan 5 000 nyregistrerade gasbilar, minskade antalet gasbilar i trafik med 830 fordon. Minskningen förklaras av det höga antalet exporterade gasbilar, 3 808, vilket är det högsta antalet exporterade gasbilar som registrerats under ett enskilt år.

Under 2019 exporterades också 4 105 begagnade etanolbilar, vilket är en ökning med 44 procent jämfört med 2018, och majoriteten av dessa var äldre än 11 år. Etanolbilarna följer därmed ett liknande mönster som bensinbilar har gjort historiskt, det vill säga det sker en export av äldre fordon som har ett lågt andrahandsvärde på den svenska marknaden.