Foto: Mostphotos

Närmare 150 000 begagnade personbilar exporterades under 2023. Det är det högsta observerade antalet exporterade personbilar. Exporten ökade med 39 procent jämfört med 2022, och var 28 procent högre än 2019 som var det tidigare rekordåret. Exporten av personbilarna var också högre än antalet skrotade bilar, vilket heller aldrig har skett tidigare.

Läs/ladda ner fil om avregistrerade fordon (Excel)

Sedan 2015 har exporten av begagnade personbilar ökat påtagligt. Under pandemiåren minskade exporten något, men var fortfarande kvar på en hög nivå. Under 2022 ökade exporten av begagnande personbilar igen, och ökningen fortsatte under 2023. Samtidigt minskade antalet skrotade personbilar under 2023 jämfört med föregående år, vilket fick till följd att antalet exporterade bilar översteg antalet skrotade. Precis som tidigare år var en betydande andel av de exporterade bilarna relativt nya bilar, det vill säga bilar med 0–5 år i trafik.

Betydande antal exporterade bensin- och dieselbilar

Majoriteten av alla begagnade personbilar som exporterades under 2023 var bensin- eller dieselbilar. Andelen av de exporterade bilarna med bensin och diesel som drivmedel sjönk dock från 80 procent 2022 till 75 procent 2023. Som jämförelse utgjorde bensin- och dieselbilarna 81 procent av alla personbilar i trafik.

Under 2023 exporterades närmare 55 000 bensinbilar, vilket är en ökning på 27 procent jämfört med 2022. Under 2023 minskade antalet bensinbilar i trafik med cirka 80 000 bilar. Det innebär att exporten bidrog påtagligt till att antalet bensinbilar i trafik minskade i landet. Exporten av begagnade bensinbilar har tidigare till stor del utgjorts av äldre bilar, dvs. bilar som varit 16 år eller mer i trafik. Det har dock gradvis förändrats de senaste åren, under 2023 hade mer än häften av alla exporterade bensinbilar varit i trafik i max 5 år.

Ungefär 57 000 begagnade dieselbilar exporterades under 2023. Det är en ökning på 32 procent jämfört med föregående år. Antalet dieselbilar i trafik minskade med nästan 60 000 bilar under 2023. Det betyder att exporten av dieselbilar stod för nästan hela minskningen av antalet dieselbilar i trafik. Åldersfördelningen bland de exporterade dieselbilarna skiljer sig dock något från bensinbilarna. Fram till 2019 exporterades majoriteten av alla dieselbilar efter 0–5 år i trafik. Därefter har den andelen sjunkit gradvis och 2023 var 43 procent av de exporterade dieselbilarna 0–5 år. Utvecklingen hör sannolikt ihop med att dieselbilarna i trafik blir allt äldre.

Exporten av begagnade gasbilar har under lång tid varit omfattande sett till hur många gasbilar som finns i trafik och hur många som nyregistreras årligen. Under 2023 exporterades 1 960 begagnade gasbilar, vilket var en viss ökning jämfört med föregående år, samtidigt som det nyregistrerades 2 034 gasbilar under 2023. Sammantaget med skrotade och avställda bilar minskade antalet gasbilar i trafik till 36 500, vilket är i nivå med antalet gasbilar som fanns i trafik 2013. Närmare hälften av alla exporterade gasbilar hade som mest varit i trafik i 5 år.

Elhybrider har inte exporterats i någon större omfattning de senaste åren, och 2023 följer i samma linje. 3 231 begagnade elhybrider exporterades under 2023. Det är förvisso en ökning på 37 procent jämfört med 2022, men sett till att det finns 190 000 elhybrider i trafik 2023 och det nyregistrerades över 26 000 nya elhybrider så kan inte exporten anses som alltför omfattande. 

Exporten av begagnade etanolbilar har inte heller varit särskilt omfattande. Under 2023 exporterades 2 607 begagnade etanolbilar, vilket är i nivå med tidigare år. I och med att majoriteten av alla etanolbilar i trafik är relativt gamla har även exporten av förklarliga själ utgjorts av äldre bilar. Det finns dock en viss tendens till att exporten av relativt nya etanolbilar (0–5 år i trafik) ökar något, vilket förklaras av en ökad nyregistrering av etanolbilar de senaste två åren.

Fördubblad export av laddbara bilar

Begagnade laddhybrider har under flera år exporterats i ganska stor omfattning sett till hur många som finns i trafik. Under 2023 exporterades drygt 19 000 laddhybrider, vilket är en ökning på 82 procent jämfört med 2022. Laddhybriderna utgjorde 13 procent av exporten av begagnade personbilar 2023, trots att de bara utgjorde 5 procent av alla bilar i trafik. Antalet laddhybrider i trafik ökade med nästan 33 000 bilar, eller 14 procent under 2023. Utan exporten av begagnade laddhybrider hade tillväxten i stället varit 22 procent. Laddhybrider har inte funnits särskilt länge på marknaden, vilket resulterar i att nästan alla som har exporterats har varit i trafik i max 5 år.

Exporten av elbilar har under de senaste åren varit relativt låg sett till hur många som finns i trafik och antalet som nyregistreras årligen. Under 2022 dubblades exporten av elbilar jämfört med föregående år, och under 2023 ökade exporten med ytterligare 159 procent då totalt 10 343 elbilar exporterades. Av de exporterade elbilarna var nästan samtliga 5 år eller yngre. Elbilarna utgjorde 7 procent av de begagnade personbilarna som exporterades under 2023. Det betyder att exporten, i stort sett, var i paritet med andelen elbilar i trafik (6 procent). Antalet elbilar i trafik ökade med närmare 94 000 fordon under 2023. Det är en ökning för antalet elbilar i trafik på 48 procent jämfört med 2022. Om alla exporterade elbilar hade stannat kvar i Sverige hade ökningen varit 53 procent.   

Starkt samband mellan kronkurs och export

Det kan finnas flera förklaringar till att exporten av begagnade personbilar har ökat så kraftigt de senaste åren. En förklaring som ligger nära till hands är att den svenska kronan har varit lågt värderad, vilket gör det relativt billigt för en köpare från ett annat land att köpa en bil i Sverige. Ett test av sambandet mellan den månatliga exporten från januari 2015 till december 2023 och kronkursen gentemot euron visar på ett starkt samband mellan kronans värde och exporten (Figur 1). Det finns dock ett antal avvikande observationer i materialet och resultaten pekar på att växelkursen inte står för hela förklaringen. Det är sannolikt att även tillfälliga marknadseffekter har spelat roll vid vissa enskilda tidpunkter.

Figur 1. Korrelation mellan växelkursen SEK/EUR och antal exporterade begagnade personbilar, 2015–2023.
Källa: Egna bearbetningar av uppgifter från Trafikanalys och Riksbanken.

Valutaeffekten kan alltså ha haft en betydande inverkan för antalet exporterade begagnade personbilar de senaste åren. Kronan har varit lågt värderade gentemot euron tidigare, inte minst runt 2008 till 2009 utan att vi såg liknande exportmönster som vi gjort från 2015 och framåt. En liknande sambandsanalys av kronkursen och antalet exporterade personbilar per månad mellan åren 2008 och 2015 visar på ett betydligt svagare samband som från 2015 och framåt (Figur 2).

Figur 2. Korrelation mellan växelkursen SEK/EUR och antal exporterade begagnade personbilar, 2008–2015.
Källa: Egna bearbetningar av uppgifter från Trafikanalys och Riksbanken.

Det finns fortfarande ett positivt samband mellan växelkursen och antalet exporterade personbilar mellan åren 2008 och 2015, men det är inte alls lika starkt som sambandet var efter 2015. Det finns även betydligt fler avvikande observationer i materialet. Marknaden för begagnade bilar tycks ha förändrats och blivit mer internationell efter 2015, vilket får till följd att effekterna av växelkurser bör bli betydligt starkare idag än för 10 år sedan.

Majoritet av de exporterade nyare personbilarna har varit leasingbilar

Det är framför allt exporten av relativt nya begagnade bilar som har ökat de senaste åren. Bryter vi ner uppgifterna per antal månader i trafik framträder ytterligare skillnader mellan de olika drivmedlen (Figur 3).

Figur 3. Andel av de personbilar som exporterades under 2023, utifrån ålder i trafik vid exporttillfället, fördelat per drivmedel.

Framför allt elbilar och laddhybrider exporteras efter en tämligen kort tid i Sverige. Närmare hälften av de elbilar som exporterades under 2023 hade varit i trafik i som mest 18 månader. Motsvarande uppgift för dieselbilarna var 9 procent. El avviker också från de övriga drivmedlen på så sätt att det inte är någon tydlig uppgång efter 36 månader i trafik som kan observeras hos de övriga drivmedlen. Leasingavtal löper vanligen över 36 månader. Det är därmed inte orimligt att anta att många av de exporterade personbilarna har varit leasingbilar under de 3 år som de varit i trafik i Sverige. Genom att utgå från ägarstatusen 2021 och 2022 för de personbilar som varit i trafik i max 5 år och exporterades 2023 kan vi se att majoriteten av de exporterade bilarna har varit leasingbilar (Figur 4).

Figur 4. Andel av de personbilar som var 0–5 år gamla och exporterades under 2023 som var registrerade som leasingbil 2021 eller 2022.

Av de bilar som exporterades under 2023 var mellan 60–70 procent registrerade som leasingbilar året innan, med undantag för elhybriderna. Som jämförelse var knappt 40 procent av alla 0-5 år gamla personbilar i beståndet (i trafik och avställda) 2023 registrerade som leasingbilar. Även om leasingbilarna var i majoritet av de exporterade bilarna under 2023 har det fortfarande varit ett betydande antal bilar som inte varit leasingbilar men likväl gått på export. Det är dock en viss skillnad mellan olika leasingformer och vem som är leasingtagaren. För de flesta drivmedel är det betydligt vanligare att företagsleasade personbilar går på export jämfört med privatleasade bilar (Figur 5).

Figur 5. Andel av de personbilar som var 0–5 år gamla och exporterades under 2023 som var registrerade som leasingbil 2021 eller 2022, fördelat på privatleasing och företagsleasing.

För bensinbilarnas del tycks det inte spela någon roll om det har varit en privatperson eller ett företag som har leasat bilen, exportandelen är ungefär densamma. Antalet leasade etanolbilar är få i och med att utbudet av modeller är begränsat, men det är det enda drivmedlet där privatleasade bilar exporteras i större omfattning än företagsleasade dito. För diesel, el, elhybrider, laddhybrider och gas är det betydligt vanligare att en företagsleasad bil går på export jämfört med en privatleasad bil.