""

Trafikanalys har genomfört två utvärderingar av åtgärder som syftar till att öka andelen personbilar som kan drivas med ett alternativt bränsle, som exempelvis fordonsgas eller eldrift.

Den första rapporten, som har gjorts av Stelacon AB på uppdrag av Trafikanalys, är en internationell jämförelse mellan ett flertals länders arbete med att öka andelen miljöbilar. Rapporten visar att de framgångsrika exemplen bygger på aktivt arbete med kombinationen och/eller sammansättningen av ett antal styrmedel som både påverkar utbudet och efterfrågan av miljöbilar, samt gynnar utvecklingen av en god infrastruktur framförallt avseende laddnings­stationer för elbilar och gastankstationer för gasbilar. Vidare indikerar resultaten att olika former av bekvämlighets­förmåner kan öka efterfrågan av miljöbilar då konsumenterna ofta värderar möjligheterna till tidsvinster och annan form av bekvämlighet högt.

Den andra rapporten fokuserar på den svenska tillväxttakten av personbilar som kan drivas med alternativa bränslen. Rapporten behandlar det svenska arbetet med att utveckla styrmedel som syftar till att stärka marknaden för personbilar med alternativa bränslen. I rapporten behandlas även uppföljningar, utvärderingar och forskning om styrmedlens effekt och möjligheten att nå 2030-målet.