Pendeltåg i sommarlandskap

"Punktlighet på järnväg" använder Trafikanalys som ett samlingsbegrepp för statistik om såväl tågens rättidighet som förseningar och andra angränsade faktorer. Efterfrågan på statistik om punktlighet på järnväg har på senare år ökat.

Trafikanalys har ansvaret för statistikområdet Bantrafik, men har hittills inte sett möjligheten att publicera punktlighetsstatistik inom ramen för Sveriges officiella statistik, på grund av att kvalitetsbristerna har bedömts vara alltför stora.

Under 2014 undersökte Trafikanalys om det nu skulle vara möjligt att uppnå kraven om tillräcklig kvalitet för officiell statistik gällande tågens punktlighet och att i så fall ta fram ett förslag på utformning av en statistikprodukt. Denna PM sammanställer resultaten från utredningen och utgör ett underlag för Trafikanalys ställningstagande kring införandet av en ny statistikprodukt.


Persontågens tillförlitlighet på en fortsatt hög nivå

Efter ett år med rekordhög tillförlitlighet har inledningen av 2020 fortsatt i samma spår. Nästan 94 procent av tågen var i tid...

Behov av statistik om godstågens tillförlitlighet — en förstudie

Trafikanalys har identifierat att det finns önskemål om att officiell statistik om godstågens tillförlitlighet utvecklas. Den...

Förtydligande angående Trafikanalys och tågsamarbetet TTT

De senaste veckorna har det i media cirkulerat uppgifter som kan tolkas som att Trafikanalys skulle vara part i järnvägsbransch...