Pendeltåg på Stockholms centra

Efter flera år med ökat järnvägsresande i Sverige innebar första halvåret 2020 en kraftig minskning. Minskningen var som störst under det andra kvartalet, det visar ny preliminär officiell statistik från Trafikanalys.

Under första halvåret av 2020 gjordes 90 miljoner resor på järnväg i Sverige. Jämfört med motsvarande period året innan betyder det att resandet minskat med cirka en tredjedel. Även när antalet kilometer som alla resenärer färdas mäts, det så kallade transportarbetet, är minskningen nästan lika stor.

29 miljoner under andra kvartalet

Resandet minskade som mest under andra kvartalet 2020, vilket var då coronapandemin verkligen började påverka svenskarnas vardag. Antalet resor uppgick då till 29 miljoner och transportarbetet till drygt 1 300 miljoner personkilometer. Det kan jämföras med 67 miljoner resor och nästan 3 700 miljoner kilometer från andra kvartalet 2019 (figur 1). Det är mer än en halvering av resandet. Inte sedan 2003, som är startår för kvartalsstatistiken, har resandet under ett kvartal varit så lågt som andra kvartalet 2020.