Nya kunskaper om lastbilars transporter i urbana miljöer

""

Trafikanalys har tagit fram ett nytt kunskapsunderlag om tunga och lätta lastbilars transporter med fokus på urbana miljöer. Detta som en fortsättning på ett regeringsuppdrag. Målsättningen är att rapporten ska kunna utgöra ett komplement till den officiella statistiken inom området Vägtrafik.

I ett regeringsuppdrag (N2017/03479/TS) utreddes hur kunskapen om godstransporter med lätta lastbilar kan förbättras, där föreslogs bland annat att ett kunskapsunderlag om lätta lastbilars samt övriga distributionsfordons (inkl. tunga fordons) transporter i urbana miljöer, regelbundet tas fram. Promemorian Tunga och lätta lastbilars transporter – fokus urbana miljöer, är ett led i ovanstående arbete. Statistiken har avgränsats till fordonen och deras trafik och transporter.

Underlagen baseras i ett första skede på befintlig statistik och tillgängliga datakällor från Trafikanalys fordons- och körsträckedatabas, urvalsundersökningen för tunga lastbilar samt underlag från passagemätningar från trängselskatteportalerna i Stockholm och Göteborg.

Rapporten bekräftar en stark tillväxt av de lätta lastbilarna. De utgjorde nästan 90 procent av alla svenskregistrerade lastbilar i trafik 2017, en andel som bestått även under 2018. Totalt sett fanns det 83 000 tunga och 555 000 lätta lastbilar i trafik i slutet av 2017. Majoriteten av de lätta och tunga lastbilarna (77 %) är registrerade i urbana områden, dvs. i täta kommuner och storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö, en andel som växt under flera år. Koncentrationen till storstadskommuner, särskilt till Stockholm, är särskilt hög för de lätta lastbilarna.

Rapporten visar bland annat att det finns skillnader i fordonsegenskaper och användning beroende i vilken kommuntyp fordonen är registrerade. De tunga lastbilarna transporterar olika varugrupper beroende på i vilken typ av kommun de kör.

 


Produktionen av elbilar tillräcklig för att nå EU:s krav på biltillverkare


Biltillverkarnas framtidsplaner visar att produktionen av elbilar kommer att öka sexfaldigt under perioden 2019 till 2025. Enli...

Dieselgate kan ta ny fart efter tyskt domslut


Volkswagen riskerar att få möta ett antal nya juridiska klagomål efter att en regional domstol beslutade att uppdateringen av e...

Koldioxidutsläppen från nya lätta fordon ökade under 2018


De genomsnittliga koldioxidutsläppen från nya lätta fordon i EU låg under 2018 väl under de aktuella utsläppsmålen, enligt...