Ankommande resenärer med tåg

Trafikanalys har beslutat att tills vidare pausa publiceringen av kvartalsstatistik för punktlighet på järnväg. Detta på grund av stora kvalitetsbrister i underlaget för att beräkna det sammanvägda tillförlitlighetsmåttet (STM).

Beräkningen av STM baseras på uppgifter om planerade tåg, anordnade tåg och sent inställda tåg samt framförda tåg till slutstationen. Underlagen till statistiken inhämtas från Trafikverkets uppföljningssystem för tågtrafik (LUPP).

Införandet av Trafikverkets nya planeringssystem i samband med tågplan 2023 medförde att anordnade tåg och akut inställda tåg inte längre kan redovisas på samma sätt som tidigare. Det leder till stora osäkerheter vid beräkningen av antal planerade tåg dagen innan planerat avgångsdatum, samt antal framförda tåg, båda uppgifterna behövs för att beräkna STM.

Inför den planerade publiceringen av årsstatistiken för punktlighet på järnväg i februari 2024 kommer Trafikanalys att utvärdera kvaliteten ytterligare och därefter ta ett nytt beslut om publicering av statistiken.