Foto:Mostphotos

I den här promemorian har vi strävat efter att skapa en gemensam förståelse för begreppet tillgänglighet bland transportpolitikens aktörer. Vi har kartlagt definitioner av tillgänglighet, dess komponenter och olika mått för att mäta den. Vi lämnar ett förslag till definition av tillgänglighet och hur tillgänglighetsmåtten bör användas.

Läs/ladda ner publikation

PM 2024:3
Publicerad:  26 mars 2024

Baserat på definitioner i forskningen föreslår vi att tillgänglighet bör definieras som…

…möjligheter att kunna delta i samhällslivet genom att överbrygga hinder (t.ex. ett avstånd).

Det handlar om potentialen eller nyttan av att kunna ta del av ett utbud som motsvarar individens behov och önskemål, erbjuda sina tjänster, inhämta kunskap, nätverka professionellt eller delta i sociala aktiviteter.

Tillgänglighet har som begrepp inom transportområdet flera användnings­områden, exempelvis vid val av lokalisering av verksamheter, prognoser av resefterfrågan, prioritering av infrastrukturprojekt, planering av framtida markanvändning och studier av fördelnings­effekter. Det är med andra ord ett viktigt begrepp för att exempelvis förklara en stads eller en regions form och funktion.

I offentlig verksamhet har vi identifierat fyra huvudsakliga användningsområden för tillgänglig­hets­analyser:  

  1. Analys av ett nuläge och uppföljning av förändrad tillgänglighet. En nuläges­analys kan exempelvis användas för att identifiera områden med sämst tillgänglighet, och ge vägledning till var förbättringar behövs eller ger bäst effekt.
  2. Granskning av tillgängligheten för enskilda individer och grupper. Här ryms analyser av socialt jämlik planering, men även hur tillgängligheten skulle kunna maximeras inom en given budget utan att förvärra för de sämst ställda.
  3. Beräkning av tillgänglighet för fördelning av offentliga resurser. Offentliga resurser kan investeras med antingen jämlikhets- eller effektivitetsfokus, vilket ställer olika krav på behandlingen av den befintliga befolkningens socioekonomiska status, och en renodling av platsens tillgänglighet.
  4. Beräkning av nettonyttan av en planerad åtgärd. Analyser av tillgänglighets­effekter av förändringar inom markanvändnings- och transportsystemet, till exempel i en samhällsekonomisk kostnadsnyttoanalys (CBA).

Promemorian är fokuserad på fysisk tillgänglighet, men vi pekar också på att det finns ett stort och växande behov av att beskriva så kallad virtuell tillgänglighet, som påverkar den fysiska.

Senare under 2024 kommer promemorian att följas av en kortare rapport som sammanfattar promemorians innehåll – ABC om tillgänglighet.