Statistikens ändamål och innehåll

Ändamålet med statistiken om bantrafikskador är att belysa omfattningen av olycks- och självmordshändelser vid järnväg, spårväg och tunnelbana i Sverige. Därtill ska statistiken belysa hur många personer som avlidit och blivit allvarligt skadade i dessa händelser. Även olyckor och tillbud när farligt gods har hanterats inom järnväg i Sverige presenteras.

Statistikens framställning

Statistiken baseras på en totalundersökning av alla allvarliga olycks- och självmordshändelser på järnväg, spårväg och tunnelbana i Sverige där ett fordon i rörelse varit inblandat. Vad som är allvarliga olycks- och självmords­händelser baseras på graden av personskador, materiella skador eller trafikstörning (se Definitioner). Därtill undersöks alla allvarliga olyckor och tillbud med farligt gods inom järnväg i Sverige (även vid lastning och lossning). Händelser och tillbud undantas om de inträffat på museijärnvägar, museispårvägar samt inom industrianläggningar om infrastrukturförvaltaren transporterar enbart eget gods där.

Underlaget till statistiken bygger på registerdata från Transportstyrelsen. Till Transportstyrelsen rapporterar infrastrukturförvaltare, järnvägsföretag och trafikutövare när de involveras i olyckor eller andra säkerhetsrelaterade händelser inom järnvägs-, spårvägs- och tunnelbanesystemet. Uppgifterna om de anmälda händelserna bearbetas av Transportstyrelsen och kompletteras genom mer ingående uppföljning.

Från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap inhämtas uppgifter om händelser med farligt gods.

Statistikens kvalitet

Den redovisade statistiken har en god tillförlitlighet i förhållande till dess syfte. Den största osäkerheten i statistiken kommer från mätningsförfarandet. Det finns en osäkerhet i bedömningarna av vad som är en allvarlig olyckshändelse eller allvarligt skadad person trots att det finns entydiga definitioner. Detta kan bland annat bero på att information om hur lång tid en person vårdats på sjukhus inte alltid finns tillgänglig. För att minska osäkerheten i statistiken används även information ur andra databaser för att kontrollera uppgifterna.

Det finns även osäkerhet kring bedömningarna om händelserna relaterar till olycka eller självmord. För att minska den osäkerheten har en särskild arbetsgrupp tillsatts med uppgift att göra dessa bedömningar från fall till fall. I gruppen finns representanter från Trafikverket, Transportstyrelsen och Rättsmedicinalverket.

Jämförelser över tid påverkas dels av att definitionen av allvarlig händelse ändrades 2007, dels av att statistikens redovisningsgrupper ändrats flera gånger sedan 2000.

Teckenförklaring
   
..    uppgift inte tillgänglig eller alltför osäker
    uppgift kan inte förekomma
noll (inget finns att redovisa)
0 mindre än hälften av enheten, men större än noll
   korrigerad uppgift
    reviderad uppgift
U undertryckt uppgift, på grund av röjanderisk
xxx betydande skillnad i jämförbarheten i en tidsserie markeras med en horisontell eller vertikal linje

Gör ditt eget statistikurval

Bantrafikskador

Här kan du göra ett eget urval ur den officiella statistiken på området. Genom ett enkelt urval kan du exempelvis skapa en tidsserie eller ett diagram ur den befintliga statistiken. Från ditt urval går det också att exportera resultatet i olika format.

Behöver du hjälp finns det länkar till tabeller med färdiga urval, en guide och en video som visar hur du gör ett eget urval.

Statistik över olyckshändelser och självmordshändelser vid järnvägar, spårvägar och tunnelbana.

Statistiken visar antal händelser i olika kategorier samt antal dödade och allvarligt skadade personer indelade efter kategori och kön. För järnväg finns även uppgifter om olyckshändelser och tillbud vid transport av farligt gods.