""

Trafikanalys har genomfört en utredning om utfallet av de säkerhetsutredningar som Statens haverikommission genomför. Utredningar som potentiellt har viktig roll för att bidra till uppfyllandet av det transportpolitiska hänsynsmålet.

Statens haverikommission (SHK) är en statlig myndighet som har till uppgift att undersöka olyckor och tillbud till olyckor, i syfte att säkerheten ska förbättras. Man utreder olyckor och allvarliga tillbud från säkerhetssynpunkt oavsett om de inträffat på land, till sjöss eller i luften.

Under tioårsperioden 2012‒2021 publicerade SHK sammanlagt 259 utredningar som bl.a. innehöll 534 rekommendationer för ökad säkerhet.

Trafikanalys har genomfört en utredning kring utfallet av dessa utredningar i transportsystemet. I rapporten presenteras en kartläggning av utredningarna med avseende på bl.a. rekommendationernas innehåll och mottagare.

Vidare redovisas fallstudier på ett urval av SHK:s utredningar där utfallet av de lämnade rekommendationerna har följts upp genom intervjuer med berörda aktörer.

Resultaten från kartläggning och fallstudier används för att identifiera ett antal möjliga utgångspunkter för vidareutveckling av SHK:s arbete med säkerhetsutredningar.

 


Fördel vägtransporter

Forskning, innovation och kompetensförsörjning är trafikslagsspecifika frågor i transportsektorn. Vägtransporter dominerar...

Ett uppdrag för bättre klimat

I mars 2021 beslutade regeringen att Trafikanalys skulle få i uppdrag att leda arbetet med att ta fram analyser och underlag so...

Transportsektorn kan nå klimatmål men fler styrmedel krävs

Målet att minska utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter till 2030 kan nås - men det är angeläget att beslutade...