""

Trafikanalys har genomfört en utredning om utfallet av de säkerhetsutredningar som Statens haverikommission genomför. Utredningar som potentiellt har viktig roll för att bidra till uppfyllandet av det transportpolitiska hänsynsmålet.

Läs/ladda ned publikation

Statens haverikommission (SHK) är en statlig myndighet som har till uppgift att undersöka olyckor och tillbud till olyckor, i syfte att säkerheten ska förbättras. Man utreder olyckor och allvarliga tillbud från säkerhetssynpunkt oavsett om de inträffat på land, till sjöss eller i luften.

Under tioårsperioden 2012‒2021 publicerade SHK sammanlagt 259 utredningar som bl.a. innehöll 534 rekommendationer för ökad säkerhet.

Trafikanalys har genomfört en utredning kring utfallet av dessa utredningar i transportsystemet. I rapporten presenteras en kartläggning av utredningarna med avseende på bl.a. rekommendationernas innehåll och mottagare.

Vidare redovisas fallstudier på ett urval av SHK:s utredningar där utfallet av de lämnade rekommendationerna har följts upp genom intervjuer med berörda aktörer.

Resultaten från kartläggning och fallstudier används för att identifiera ett antal möjliga utgångspunkter för vidareutveckling av SHK:s arbete med säkerhetsutredningar.

 


Många frågor vid årets början

Nu när vi fortfarande bara är i början av år 2023 är det förstås många frågor kring utvecklingen på transportområdet som ännu ä...

Trafikverkets arbete med kostnadskontroll – plan för granskning och uppföljning

I augusti 2022 fick Trafikanalys regeringens uppdrag att genomföra en granskning och uppföljning av Trafikverkets arbete med...

Sverige hoppas avsluta förhandlingar om Fit for 55-paketet

Den 1 januari tog Sverige över ordförandeskapet i rådet. Ordförandeskapet kommer att arbeta utifrån fyra prioriteringar. Svensk...