Hamnar i fokus - beskrivning och analys av hamnbranschen

""

Trafikanalys har tagit fram ett kunskapsunderlag som kan vara till nytta i det transportpolitiska utvecklingsarbetet inom hamnområdet, och svarar på frågan om den svenska hamnpolitiken är väl riggad för att uppnå transportpolitiska mål.

Hela promemorian om hamnar

PM 2019:7
Publicerad:  30 september 2019

Här belyser vi både den svenska hamnpolitiken och policyutvecklingen inom EU. Rapporten innehåller också en beskrivning och en analys av hamnbranschen och dess funktionssätt och vi ger en bild av verksamheten i några av våra större svenska hamnar.

Den svenska transportpolitiken syftar till att åstadkomma ett samhällsekonomiskt effektivt och långsiktigt hållbart transportsystem som omfattar samtliga trafikslag. På sjöfartens område har Sverige särskilt utvecklat en maritim strategi med mål och åtgärder för sjöfartens utveckling. Även i den nationella godstransportstrategin är transporter med sjöfart en viktig del och åtgärder för att åstadkomma ett hållbart och effektivt transportsystem pekas ut. Men även om hamnarna är viktiga noder och knutpunkter för sjöfarten är styrning med konkreta mål och åtgärder för dessa tämligen frånvarande i den nationella politiken.

Potentialen i en nationell strategi

Inom EU har däremot hamnarna sedan länge haft en tydlig roll i transportpolitiken och kommissionen har fattat en rad policybeslut med bestämmelser om hur hamnarna bör utvecklas och styras. Även om dessa inte alltid, till följd av beslutens ofta rådgivande karaktär, har kommit till konkret genomförande i medlemsstaterna, har många medlemsstater omsatt såväl policy som åtgärder likt dessa i den nationella styrningen av hamnarna.

Vi diskuterar också potentialen för en nationell strategi för hamnarna och möjligheter till utveckling av den nationella hamnpolitiken. En tydligare och mer sammanhållen roll för hamnarna ur ett nationellt transportpolitiskt perspektiv skulle kunna bidra till ökad uppfyllelse av de svenska transportpolitiska målen.