Godsvagnar

Trafikanalys har regeringens uppdrag att återkommande utvärdera den nationella godstransportstrategin. Inom ramen för en delutvärdering av nationella godstransportstrategin har Trafikanalys genomfört en rad undersökningar och analyser i syfte att bedöma genomförandet av strategin.

Hela promemorian hittar du här

En internationell utblick visar att den svenska godstransportstrategins målsättningarna i den nationella godstransportstrategin överensstämmer i stora delar med målsättningarna i andra länders transportstrategier. Det innebär fokus på klimat och konkurrenskraft, men också på hållbarhet, effektivitet, överflyttningar till mer önskvärda trafikslag och digitalisering. I många avseenden är också den EU-gemensamma transport­politiken inriktad på dessa må.l

Trafikanalys undersökningar visar att strategin är känd och uppfattas som viktig, angelägen och nödvändig av branschaktörerna. Trots det har strategin inte i någon större utsträckning påverkat aktörernas förändringsarbete. Resultaten visar också att branschaktörerna nu efterfrågar ett snabbare genomförande av strategins insatser.

Det nationella godstransportrådet utgör en viktig del för genomförandet av strategin, främst genom rådgivning och fördjupad samverkan. Trafikanalys intervjuer under hösten 2019 visade att rådsmedlemmarna förväntade sig tydligare processer och en mer rådgivande roll. Trafikanalys enkät till rådets medlemmar hösten 2020 visar att inte mycket förändrats beträffande rådets roll och arbetssätt. Strategins mediagenomslag var initialt stor men minskade snabbt redan sex månader efter lanseringen. Vår senaste analys visar att strategin är näst intill osynlig i media.

Denna PM visar att genomförandet av insatser bör kommuniceras tydligare och godsstrategirådet kan nyttjas mer strategiskt i särskilda fokusområden.