Omvärldsanalys av förutsättningar som påverkar transportsektorns klimatarbete – underlag till kontrollstation för SOFT-uppdraget

""

Vilka omvärldsfaktorer påverkar förutsättningarna att nå det nationella målet om minst 70 procent minskning av transportsektorns klimatutsläpp till 2030? I en omvärldsanalys redogör Trafikanalys för hur internationell klimatpolitik, internationella regler, beteende- och transportmönster och priser och teknikutveckling påverkar den svenska klimatpolitikens förutsättningar.

Trafikanalys är en av de fem myndigheter som samverkar i Energimyndighetens uppdrag att samordna arbetet med att ställa om transportsektorn så att målet om 70 procent lägre utsläpp från transportsektorn till 2030 kan nås: SOFT. Myndigheterna har gemensamt tagit fram en strategisk plan för hur regeringen och myndigheter kan nå detta mål. I planen anges att externa omvärldsfaktorer – det vill säga sådana som ligger utanför den svenska politikens kontroll – behöver följas för att kunna bedöma den strategiska planens bidrag till måluppfyllelse.

Trafikanalys fick i den strategiska planen i uppdrag att samordna SOFT-myndigheternas arbete med omvärldsanalys. Arbetet har genomförts i fyra delar: i den första delen anordnades en myndighetsgemensam workshop i februari 2018 som dokumenterades i en arbetspromemoria. Till denna workshop utförde konsultföretaget Trivector en analys av transport- och beteendemönster som kan komma att påverka framtida utsläpp.

I den andra delen riktades fokus på klimatpolitiskt motiverade ändringar av internationella regler (inkl. EU-regler) inom eller av relevans för transportsektorn. Konsulten Magnus Nilsson Produktion genomförde på Trafikanalys uppdrag en studie som redovisades med en fristående rapport.

Till den tredje delen genomförde konsultföretaget Sweco en omvärldsanalys av transportmönster och beteenden till följd av ny mobilitet och dess effekter på transportsektorns klimatutsläpp.

Den fjärde och avslutande delen utgörs av en syntes av det genomförda arbetet. Den sammanfattande omvärldsanalysen har genomförts av Trafikanalys med stöd av övriga SOFT-myndigheter. Omvärldsanalysen sträcker sig till och med september 2019.

Trafikanalys svarar ensamt för innehållet i denna syntes. En uppdaterad version, som alla SOFT-myndigheterna står bakom, avses tas fram som underlag för "Kontrollstationen om SOFT" som Energimyndigheten redovisar i mars 2020.

Samtliga konsulter svarar själva för innehåll i sina rapporter.

Del 1: Dokumentation myndighetsgemensamt seminarium 2018-02-15

Del 1: Drivkrafter resandeutveckling med bil

Del 2: Transporter, klimat och internationell regelutveckling

Del 3: Omvärldsanalys ny mobilitet

Del 4: PM 2019:9 Omvärldsanalys ur ett SOFT-perspektiv – en syntes

Hela promemorian


Uppföljning av de transportpolitiska målen 2021


Coronapandemin hade en stor påverkan på transportsystemet under 2020, framför allt vad gäller resandet. Transporternas utsläpp ...

Andelen förnybar elektricitet har aldrig varit större i EU:s energimix


Andelen el som produceras från förnybar energi i EU:s energimix (39%) översteg andelen fossila bränslen (36%) år 2020 för först...

EU:s utsläppsrätter utvidgas till väg- och byggsektorn?


Enligt energikommissionären Kadri Simson kommer den pågående översynen av EU:s system med utsläppsrätter resultera i att även...