Remiss: Utforskande utveckling grunddatadomän transportsystem

Räls Foto: Mostphotos


Trafikanalys har givits möjlighet att kommentera en remiss om ”Utforskande utveckling grunddatadomän transportsystem.” Trafikanalys har under 2021, tillsammans med övriga transportmyndigheter, varit delaktiga i förstudien med syfte att utreda möjligheter för att utveckla och etablera en samlad grunddatadomän för transportsystemet.

Hela yttrandet i PDF

Den sammanvägda bedömningen i förstudien är att ett beslut behöver tas för att påbörja utvecklingen av en grunddatadomän för transportsystemet, där Trafikverket fortsatt leder arbetet med utgångsläget att bli grunddatadomänansvarig för en utvecklad grunddatadomän för transportsystemet. Trafikanalys instämmer i denna bedömning.

Förstudien fastställer att transportsystem innehåller och använder mycket information och omfattningen påvisas bland annat av de olika datateman som illustreras i förstudien. Trafikanalys vill understryka att det i det fortsatta arbetet är av stor vikt att tydligt definiera vilka data som kan klassificeras som nationella grunddata inom transportsystemet. Vidare efterfrågas ett helhetsperspektiv och en kartläggning av närliggande projekt, t.ex. utveckling av registerdata, som pågår hos transportmyndigheterna och regionala aktörer.

Med hänsyn till att det handlar om stora datamängder och skilda datakällor är det lämpligt att avgränsa och prioritera fortsatt arbete utifrån ett eller ett par valda trafikslag. Trafikanalys föreslår järnvägstransporter som ett lämpligt område att prioritera tidsmässigt.