Statistik och analys Foto Mostphotos

Trafikanalys har ombetts att yttra sig över det rubricerade förslaget.

Trafikanalys har deltagit i processen för att skapa förslaget till hemställan och har därefter lämnat synpunkter på SCB:s förslag till hemställan. SCB har i huvudsak tagit hänsyn till Trafikanalys synpunkter i denna hemställan till regeringen. Trafikanalys tillstyrker därmed förslaget.

Det som Trafikanalys ser fortsatt kan utvecklas är beskrivningarna och analyserna av de kostnadsmässiga konsekvenserna för utveckling och produktion av ny officiell statistik med anledning av de nya och förändrade statistikområdena. Dessa delar är bristfälligt analyserade.