Statistik och analys Foto Mostphotos

Trafikanalys har ombetts att yttra sig över det rubricerade förslaget.

Trafikanalys har deltagit i processen för att skapa förslaget till hemställan och har därefter lämnat synpunkter på SCB:s förslag till hemställan. SCB har i huvudsak tagit hänsyn till Trafikanalys synpunkter i denna hemställan till regeringen. Trafikanalys tillstyrker därmed förslaget.

Det som Trafikanalys ser fortsatt kan utvecklas är beskrivningarna och analyserna av de kostnadsmässiga konsekvenserna för utveckling och produktion av ny officiell statistik med anledning av de nya och förändrade statistikområdena. Dessa delar är bristfälligt analyserade.


Många frågor vid årets början

Nu när vi fortfarande bara är i början av år 2023 är det förstås många frågor kring utvecklingen på transportområdet som ännu ä...

Trafikverkets arbete med kostnadskontroll – plan för granskning och uppföljning

I augusti 2022 fick Trafikanalys regeringens uppdrag att genomföra en granskning och uppföljning av Trafikverkets arbete med...

Sverige hoppas avsluta förhandlingar om Fit for 55-paketet

Den 1 januari tog Sverige över ordförandeskapet i rådet. Ordförandeskapet kommer att arbeta utifrån fyra prioriteringar. Svensk...