Container lastning FotoMostPhotos


Trafikanalys har under hösten 2020 i flera rapporter skildrat hur person- och godstransporter påverkats av coronapandemin. Denna rapport baseras på intervjuer av företag och branschorganisationer för att ge en bild av godstransportsituationen under pandemins första våg i Sverige 2020. 

En snabb anpassning till en förändrad efterfrågan, ändrade rutter och transporter av mer gods när passagerartrafiken i princip har upphört. Det har varit några nyckelfaktorer för att klara omställningen som coronapandemin har inneburit för landets godstransporter. Det uppger flera transportföretag som Trafikanalys talat med i intervjustudien.

Pandemins konsekvenser har inte lämnat någon på transportmarknaden opåverkad, men vissa har klarat sig bättre än andra. Medan flyget och passagerarfärjor har drabbats hårt har den kraftigt ökade e-handeln gynnat andra företag. Fler och nya kundgrupper handlar på nätet, inte minst äldre personer, och efterfrågan på hemleveranser har gynnat flera godstransportföretag.

Godstransporterna på järnväg har ”gått som tåget”, mycket tack vare mindre trängsel på stambanorna när personresor på järnväg har minskat under pandemin. Leverantörer har infört hygienrutiner, utvecklat mer flexibla leveranser och utvecklat mer digitala arbetssätt för signering mot kund ‒ allt för minskad smittspridning. Det är åtgärder som kan komma att bestå även efter pandemin.

Förmågan att ställa om verksamheten i företagen, har även visat sig för långväga godstransporter. När flyget har blivit för dyrt har logistikaktörer visat vägen för nya transportsätt, som godståg till och från Asien, snabbare än båt och billigare än flyg.

Både kunder och transportörer upplevde osäkerhet kring hur volymer, konjunktur och sjukskrivningar skulle utvecklas. Flera verksamheter har haft försäljningstoppar som infallit utanför normala försäljningsprognoser, vilket lett till en oro för att det kommer att påverka eller minska kommande säsongers försäljning.

Intervjustudien har samlat observationer från sammanlagt 35 intervjupersoner och 20 enkätsvar som illustrerar situationen för ett urval svenska godstransportaktörer under pandemin. De som ingår i studien representerar såväl stora industriföretag som små tillverkningsföretag, terminaler, hamnar, branschorganisationer och en stor bredd av utförare inom samtliga trafikslag. Urvalet är därmed avsett som illustrativa fallstudier och bör inte tolkas som representativt för branschen som helhet.

Intervjuerna genomfördes under september och oktober 2020 med ett retrospektivt perspektiv tillbaka till pandemins början i mars. Studien skildrar därmed den period som allmänt omnämns som pandemins första våg.