Trafikarbetet på de svenska vägarna skattas av en modell som använder sig av Trafikverkets trafikbarometer och körsträckor för olika fordonsslag beräknade ur mätarställningsuppgifter från fordonsbesiktningen. Uppgifterna har justerats för utrikes trafik av svenska fordon respektive trafik på svenska vägar av utländska fordon. Fördelningen av trafikarbetet efter fordonsslag har skett genom att beräkna trafikarbetets andelar för respektive fordonsslag utifrån körsträckor i körsträckedatabasen. Tidigare användes andelar av antal fordon. Jämfört med tidigare använda modell erhålls en bättre precision i skattningen av det totala trafikarbetet på de svenska vägarna samt en förbättrad kunskap om de olika fordonsslagens andelar. Uppgifter avseende körsträckor för motorcyklar och utländska lastbilar finns tillgängliga först i början av hösten. Trafikanalys kommer fortsättningsvis att publicera preliminära uppgifter i maj med en uppdatering i oktober. Den nya modellen har applicerats på data tillbaka till 2000. I denna publikation redovisar vi uppgifter för åren 1990 och senare, med reservationen att två modeller har används med ett tidsseriebrott mellan 1999 och 2000. Den gamla modellen kommer fortsättningsvis att finnas kvar på Trafikanalys webbplats, främst för tillgång till uppgifter för åren 1950-1989. https://www.trafa.se/globalassets/statistik/trafikarbete/trafikarbete-1950-2014.xlsx Mer detaljerad information om modellen återfinns i "Trafikarbete på svenska vägar - en översyn av skattningsmetoden" (Trafikanalys PM2013:8).

 

Teckenförklaring
   
..    uppgift inte tillgänglig eller alltför osäker
    uppgift kan inte förekomma
noll (inget finns att redovisa)
0 mindre än hälften av enheten, men större än noll
   korrigerad uppgift
    reviderad uppgift
U undertryckt uppgift, på grund av röjanderisk
xxx betydande skillnad i jämförbarheten i en tidsserie markeras med en horisontell eller vertikal linje

Gör ditt eget statistikurval

Trafikarbete på svenska vägar

Här kan du göra ett eget urval ur den officiella statistiken på området. Genom ett enkelt urval kan du exempelvis skapa en tidsserie eller ett diagram ur den befintliga statistiken. Från ditt urval går det också att exportera resultatet i olika format.

Behöver du hjälp finns det länkar till tabeller med färdiga urval, en guide och en video som visar hur du gör ett eget urval.

Statistiken ger en bild av antalet kilometer som körs på de svenska vägarna under ett år. Det görs genom en modell som baseras på förändringar av trafikarbetet på det statliga vägnätet från Trafikverkets Trafikbarometer och uppgifter om körsträckor för svenskregistrerade fordon.

Här hittar du länkar till färdiga urval som du kan använda direkt eller som utgångspunkt för egna bearbetningar.

Fordonskilometer i miljoner km efter fordonslag. År 1990–2021

Fordonskilometer i miljoner km för lastbil efter lastbilens totalvikt. År 1990–2021