"Från värdekedja till värdecykel"

Personbil på landsväg

Trafikanalys har yttrat sig över betänkandet Från värdekedja till värdecykel (SOU 2017:22). I sitt svar kommenterar Trafikanalys bland annat frågor om bilpooler, skatteväxling och effektiviseringar i återbruk och materialåtervinning i transportsektorn.

Trafikanalys uppskattar utredningens beskrivning av olika aspekter av begreppet cirkulär ekonomi och beskrivningen av resursflödets olika delar i relation till avfalls­hierarkin. Utredningen tydliggör hur Sverige varit framgångsrikt när det gäller att återvinna avfall, men inte lika framgångsrikt när det gäller att minska mängden avfall som uppstår.

En fråga som skulle kunna ha förtjänat uppmärksamhet av utredningen är hanteringen av uttjänta fritidsbåtar av glasfiberarmerad plast. Fritidsbåtar ingår inte i det lagstadgade producentansvaret och det saknas idag system för att ta hand om och återvinna dessa.

Trafikanalys ser positivt på utredningens analys och förslag rörande bilpooler, som att ge kommunen möjlighet att upplåta gatumark som bilpools­parkering liksom att införa lagstadgade kriterier för allmänt tillgängliga bilpoolsfordon samt att fordon som uppfyller kriterierna ska kunna registreras hos Transportstyrelsen.

Trafikanalys instämmer i bedömningen att skatteväxling i princip kan vara en väg till ökad resurseffektivitet. Utredningen ger här tre alternativ. När det gäller alternativet med en generell momshöjning, konstaterar utredningen själv att det skulle minska konsumtionen av såväl varor som tjänster, vilket skulle ge en låg grad av precision i den miljöstyrande effekten mot cirkulär ekonomi. Trafikanalys kan också konstatera att internationella transporter idag inte är momssatta, och därmed inte skulle påverkas av en momshöjning. Det skulle snarare betyda att internationella transporter inklusive flygresor skulle bli relativt sett billigare jämfört med konsumtion av fullt momsbelagda varor och tjänster.

Läs hela remissvaret här.


Uppdrag om styrmedel för transportsektorn


Regeringen har gett ett tiotal myndigheter, däribland Trafikanalys, i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder till nästa...

Europeiska statistikdagen om statistik som vaccin


På den Europeiska statistikdagen 20 oktober uppmärksammar vi vikten av Sveriges officiella statistik. Mottot för årets...

Von der Leyen höll tal om tillståndet i unionen


I sitt tal om tillståndet i unionen den 15 september 2021 beskrev EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen de viktiga n...