Yttrande över promemorian Pausad höjning av reduktionsplikten för bensin och diesel 2023

""


Trafikanalys har ingen invändning mot förslaget att pausa höjningen av reduktionsplikten för bensin och diesel 2023.

Reduktionsplikten är enligt Trafikanalys avgörande för att transportsektorn ska nå uppsatta klimatmål. Trafikanalys bedömer inte att måluppfyllelsen påverkas av förslaget, men en risk är att systemets trovärdighet kan skadas och att producenternas långsiktiga investeringsvilja kan hämmas. Samtidigt ligger ett visst mått av osäkerhet i systemets utformning. Det är känt för marknaden att uppsatta reduktionsnivåer (minskade utsläpp) för bensin och diesel kan ändras beroende på hur trafikarbetet, energieffektivisering och elektrifieringen av transportsektorn utvecklas. Promemorian redogör för de höga drivmedelspriser som råder och redogör även för hur oväntat hög försäljningen av laddbara fordon har varit under 2021 och hittills under 2022. Bilden av en oväntat hög försäljning av laddbara fordon stämmer med den bild som våra korttidsprognoser ger i förhållande till fordonsstatistiken.

Det råder ingen tvekan om att de höga drivmedelspriserna är besvärliga för många bilister som använder fordon med förbränningsmotor och att den föreslagna åtgärden har fördelar ur ett tillgänglighetsperspektiv. I takt med att andelen elfordon ökar kommer färre att drabbas av tillgänglighetsproblem till följd av höga bränslepriser.

Det är viktigt att denna paus inte öppnar upp för sänkta ambitioner med systemet för reduktionsplikt.