""


Trafikanalys har yttrat sig över promemorian "Lättnader vid stöd genom nedsatt energiskatt med anledning av covid-19-pandemin" (dnr. Fi2020/03876).

För transportföretagens vidkommande har Trafikanalys i sin rapport Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader kunnat konstatera att stora delar av transportsektorn är underinternaliserad, det vill säga att trafiken inte står för sina samhällsekonomiska kostnader. Givet det nya kalkylvärdet för koldioxid på 7 kr per kg, visar rapporten till  exempel en internaliseringsgrad på i stort sett mellan 20 och 30 procent för flera trafikslag (se tabell).

 

Total extern marginalkostnad

Internaliseringsgrad

Sjöfart, gods

30–31 öre / tonkm

17 %

Tung lastbil med släp

32–46 öre / tonkm

29 %

Buss, diesel

34–64 öre / personkm

31 %

Lätt lastbil, diesel

33–67 öre / tonkm

32 %

Källa: Trafikanalys, Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader, tab 2.1 och tab 2.3

Det betyder att 70 till 80 procent av trafikens externa, samhälleliga kostnader inte betalas av trafiken. En nedsatt energi- och koldioxidskatt för en stor del av transport­företagen går därför emot det transportpolitiska kostnadsansvarets princip.

Samtidigt är det viktigt att effektiva och välskötta transportföretag överlever den pågående kris som pandemin skapat, så att vi har en fungerande utbudssida på marknaden när den normaliseras.

Med detta sagt har Trafikanalys, under rådande omständigheter, inga invändningar mot förslaget om tillfälliga lättnader till företag som hamnat i ekonomiska svårigheter till följd av covid-19-pandemin.


Många frågor vid årets början

Nu när vi fortfarande bara är i början av år 2023 är det förstås många frågor kring utvecklingen på transportområdet som ännu ä...

Trafikverkets arbete med kostnadskontroll – plan för granskning och uppföljning

I augusti 2022 fick Trafikanalys regeringens uppdrag att genomföra en granskning och uppföljning av Trafikverkets arbete med...

Sverige hoppas avsluta förhandlingar om Fit for 55-paketet

Den 1 januari tog Sverige över ordförandeskapet i rådet. Ordförandeskapet kommer att arbeta utifrån fyra prioriteringar. Svensk...