Yttrande över PM Slopad indexering av energiskatten på el

Foto: Mostphotos

Trafikanalys har lämnat ett yttrande över promemorian "Slopad indexering av energiskatten på el".

Läs/ladda ner yttrandet

Övergripande kommentar

Trafikanalys ser vissa fördelar med förslaget som ökad konkurrenskraft och bidrag till omställning mot elektrifiering, men också nackdelar som skattebortfall, minskade incitament till energieffektivisering och ökad osäkerhet om framtida styrmedel på området.

Skattebortfall kräver kompensation som idag är okänd

Syftet med indexeringen är att följa den allmänna prisutvecklingen och realvärdesäkra skattesatsen. En slopad indexering betyder därmed att skattesatsen successivt urholkas med tiden. Det betyder i sin tur att de uteblivna skatteintäkterna måste kompenseras, vilket kräver omprioriteringar i statsbudgeten.

Främjar omställningen till eldrift

Samtidigt ser Trafikanalys att förslaget skapar incitament att använda eldrift, vilket kan bidra till ökad elektrifiering i samhället. På transportområdet innebär förslaget att priset på el minskar i förhållande till priset på flytande bränslen.

Skatteväxling skulle minska skattebortfall och osäkerhet

Enligt promemorian är den varaktiga effekten på de offentliga finanserna -1,6 miljarder kronor (tabell 1, sid 7). Förslaget är inte finansiellt neutralt i meningen att det saknar förslag till finansiering.

För att inte urholka skatteintäkterna hade Trafikanalys gärna sett någon form av skatteväxling i förslaget. Genom att göra fossil energi relativt sett dyrare hade det kunnat kompensera för de urholkade skatteintäkterna från energiskatten på el, åtminstone på kort sikt.

Utan förslag till finansiering är åtgärderna för att kompensera skattebortfallet okända och kanske varierande i framtiden, vilket ökar osäkerheten om framtida styrmedel på området. En minskad osäkerhet i politiken är viktig för att samhället och industrin ska kunna planera sina investeringar för en fossilfri framtid.

Minskad effektivisering när effektivisering behövs

Som framgår av promemorian (sid 9) kan förslaget på sikt leda till minskade incitament att effektivisera elanvändningen för de användare som påverkas av förslaget. Idag sker en stor omställning där elefterfrågan väntas stiga, medan utbudet av el kan komma att ha svårigheter att hålla jämna steg. Att i det läget minska incitamenten för att effektivisera elanvändningen kan öka gapet mellan efterfrågan och utbud onödigt mycket.

Svenska elpriset redan relativt lågt inom EU

Enligt promemorian bedöms förslaget gynna konkurrenskraften för företag i Sverige. Trafikanalys instämmer i det, men Sverige har redan ett elpris som ligger på omkring plats 17 i EU för hushåll och omkring plats 26 för icke-hushåll, vilket betyder att företag i Sverige redan är relativt gynnade. Trafikanalys bedömer därför att den ökade konkurrens­kraften som förslaget innebär inte kompenserar för de eventuella välfärdssänkningar som minskade skatteintäkter på 1,6 miljarder årligen kan medföra.