Traktor på åker Foto:Mostphotos/Elena Eisseeva


Trafikanalys har lämnat ett yttrande över SOU 2021:67 Vägen till fossiloberoende jordbruk.

Hela yttrandet i PDF

Grön skatteväxling och biopremie

Utredningens huvudförslag (s 18, kapitel 6) är en grön skatteväxling där ett jordbruksavdrag införs och växlas mot en successiv utfasning till 2030 av den återbetalning av dieselskatt som jord-, skogs- och vatten­brukets företag i dag kan ansöka om. Utredningen föreslår också (avsnitt 5.3.2) att en biopremie införs som ett nationellt stöd för att utjämna den prisskillnad som finns mellan fossilt och förnybart drivmedel.

Trafikanalys ser att förslagen kan påverka prisbilden på marknaden för biodrivmedel i Sverige, vilket i sin tur får konsekvenser för transportsektorn. För att bedöma effekter bl.a. på transport­marknaden hade det varit värdefullt med en samlad analys av effekterna av utredningens förslag på jordbrukets efterfrågan på biodrivmedel.

Utvidgad klimatpremie och exporten av nya arbetsmaskiner

För att öka förnyelsetakten av arbetsmaskiner inom jordbrukssektorn föreslår utredningen att den befintliga klimatpremien som gäller vissa transportfordon och eldrivna arbetsmaskiner utvidgas till att omfatta även arbetsmaskiner som drivs med biodrivmedel (kapitel 7). Trafikanalys vill höja ett varningens finger för den problematik som ligger i risken att nya maskiner och fordon exporteras efter att stöd erhållits. Den problematiken är väl känd på miljöbilsmarknaden.

Från 18 januari 2022 kan således även miljöarbetsmaskiner få klimatpremie. Klimatpremien är dock villkorad av att fordonet eller maskinen finnsi fordonsregistret. Utredningen nämner Transportstyrelsens pågående uppdrag att utveckla registerföringen av arbetsmaskiner men det framgår inte huruvida det är en förutsättning för utredningens förslag?

Utredningen bedömer att det inte kommer att vara möjligt att begränsa utvidgningen av klimatpremien endast till arbetsmaskiner inom jordbruket och stödet blir därför öppet även för andra sektorers arbetsmaskiner. Trafikanalys konstaterar att anslaget 1.17 Klimatpremier (UO 20) rimligen behöver höjas högst markant om incitamentseffekten för lastbilar och bussar ska bestå.

Positivt med förlängning och utökning av gödselgasstödet

Utredningen föreslår även att stödet till produktion av biogas från stallgödsel förlängs, att biogasstödet (uppgraderingsstödet) permanentas samt att ett nytt stöd till förvätskning införs. Förslaget lämnades redan i december 2019 av Biogasmarknadsutredningen (SOU 2019:63) Mer biogas! För ett hållbart Sverige.

Utredningen redogör för de stora klimateffekter som ett omhändertagande av biogasen medför, inte minst om alla tre stegen genomförs. Utredningen pekar också på att endast en tiondel av den uppskattade potentialen av biogas produceras idag. Trafikanalys var positiv redan när Biogasmarknadsutredningen presenterade förslaget. Trafikanalys kunde konstatera att det finns ett antal statliga styrmedel på plats som syftar till att främja investeringar i gasdrivna fordon och distribution av fordonsgas, varför det är viktigt att det finns tillgång till (uppgraderad) biogas för dessa tankstationer och fordon. Ur det perspektivet framstår utredningens förslag om stöd till produktion av biogas från stallgödsel som lämpligt.