""

Trafikanalys har lämnat ett yttrande över promemorian "Ändrade vägavgifter inom eurovinjettsamarbetet".

Läs/ladda ner yttrandet

Trafikanalys har inga invändningar mot förslaget. Förslaget rör implementering av EU-lagstiftning i Sverige och är mer av lagteknisk karaktär. Förslaget har också föregåtts av en diskussion mellan samarbetsparterna Sverige, Danmark, Nederländerna och Luxemburg. Regeringen och övriga parter har i det sammanhanget undertecknat ett protokoll om ändringar i samarbetsavtalet mellan länderna.

Trafikanalys vill dock lyfta mer generella principer som beskriver vår syn på hur vägavgiftssystem bör vara utformade, vilka vi även framfört i andra sammanhang. Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transport­försörjning. Enligt Trafikanalys är en viktig grund för samhällsekonomisk effektivitet att inriktningen vid avgiftssättning bör vara transport­politikens kostnadsansvar, det vill säga att transportpolitiskt motiverade skatter och avgifter motsvarar trafikens samhälls­ekonomiska marginalkostnader.

Eftersom aktuella vägavgifter inte varierar med körsträcka är de inte optimalt styrande i linje med transportpolitikens kostnadsansvar. Vi kan dock konstatera att förslaget till ändring och differentiering av vägavgifterna på ett positivt sätt ökar klimatstyrningen av fordonsflottan.