""

Trafikanalys har lämnat ett yttrande över promemorian Reduktionsplikt för bensin och diesel - kontrollstation. Trafikanalys tillstyrker promemorians förslag i alla delar med undantag för förslaget om höjd förseningsavgift. 

Hela remissyttrandet hittar du här

Trafikanalys välkomnar promemorians förslag då de bidrar till högre kostnadseffektivitet i reduktionspliktssystemet och bättre framförhållning för biodrivmedelsproducenter. Med en mer effektiv och tydligare upptrappning av reduktionsplikten stärks dessutom möjligheterna att nå transportsektorns klimatmål till 2030.

Av de 22 reduktionspliktiga aktörerna är flera så pass ekonomiskt stora att skillnaden mellan 5 000 kr och 50 000 kr inte är av den kännbara omfattningen att avgiftshöjningen kan ha önskvärd effekt. Bestämmelsen om förseningsavgiften bör snarare följa den finska modellen med ett spann från 5 000 euro (cirka 50 000 kr) upp till 50 000 euro (cirka 500 000 kr) med möjlighet att utfärda föreläggande i proportion till exempelvis företagets omsättning. Trafikanalys menar att en kännbar höjning är proportionerlig i förhållande till den effektivitetsförlust som åsamkas systemet när redovisningarna lämnas in för sent.

Trafikanalys vill även tillägga att utsikterna vad gäller biodrivmedelstillgång för vägfordon och arbetsmaskiner i Sverige osäkra, vilket också framgår av promemorian. Trafikanalys ser dock inte att det pågående arbetet, som regeringen hänvisar till, undanröjer dessa osäkerheter i tillräckligt stor utsträckning för att ge tillräckligt stabila förutsättningar för utökad produktion även efter 2030. I Trafikanalys yttrande till regeringen över Trafikverkets inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2022-2033 och 2022-2037 (dnr. 2020/73376) konstateras att reduktionsplikten inte är ett långsiktigt hållbart styrmedel och att det är ett viktigt styrmedel under en begränsad period för att kunna nå klimatmålet kostnadseffektivt.

Trafikanalys instämmer i bedömningen att föreliggande förslag skapar större förutsägbarhet fram till 2030, men det innebär också att osäkerhetsproblemet skjuts på framtiden. Trafikanalys menar därför att regeringen noga bör följa hur den inhemska och utländska produktionen av biodrivmedel utvecklas så att de föreslagna inblandningsnivåerna fram till 2030 också kan realiseras i praktiken och att transportsektorns klimatmål till 2030 inte äventyras.