Remissvar: Merkostnad vid besiktning av gasbil

""


Trafikanalys har ombetts att yttra sig över promemorian om merkostnad vid besiktning av gasbil. Myndigheten är i grunden positivt inställd till förslaget om att ge ekonomisk kompensation enligt schablonmodell för ökade kostnader vid besiktning av gasbil. Merkostnaden uppstår för att gastanken behöver besiktigas i en särskild ordning. Därav uppstår ökade kostnader för besiktning av gasbil jämfört med andra fordon.

Hela yttrandet i PDF

Remissvar
Publicerad:  24 januari 2022

Transportstyrelsen kommer till slutsatsen att ett gasfordons gastank fortsatt behöver kontrolleras. Mot den bakgrunden anser Trafikanalys att det är rimligt att ge ekonomisk kompensation till bilägaren.

Trafikanalys ser också positivt på att giltighetstiden för intyget fortsatt kommer att ligga på 15 månader (vilket medför att det kan användas vid upp till två besiktningstillfällen).

Att täcka kostnader upp till ett schablonbelopp ser även Trafikanalys som den mest rimliga lösningen. Beträffande alternativet att ge full kompensation för samtliga kostnader ser Trafikanalys, i likhet med Transportstyrelsen, att det innebär en risk för att situationen utnyttjas av verkstäder i form av höjda priser på denna form av besiktning. Valet av att ge ersättning upp till ett schablonbelopp på 1900 kronor ser Trafikanalys som en rimlig lösning. Det finns förvisso en risk att verkstäder även i det här fallet kommer att välja att höja priserna för att ligga nära eller strax över schablonbeloppet (vilket är något som hade kunnat reflekteras över i promemorian), men det torde inte ha någon större påverkan på prisbilden sett till det lågt satta schablonbeloppet.

Trafikanalys har heller inga invändningar mot att Naturvårdsverket föreslås bli den myndighet som ska administrera utbetalningarna.

Den känslighetsanalys som görs skulle kunna utvecklas för att tydliggöra vilka effekter som schablonersättningen kan få i form av ökade utgifter för staten. Här utgår man i promemorian dels från dagsläget där ca 50 procent av bilägarna väljer intygsförfarandet, dels från ett framtida scenario där 75 procent av bilägarna väljer att använda intygsförfarande då det valet blir mer ekonomiskt lönsamt för bilägarna. Det finns i detta fall en problematik i antagandet att antalet gasbilsägare kommer att vara detsamma som idag. Antalet gasbilsägare skulle kunna öka, bland annat som en följd av ett bidrag av det slag som här föreslås. En scenarioanalys hade kunnat ge en bild av vilka effekter ökad efterfrågan på gasbilar skulle kunna få för kostnaderna för kompensationen.