Händer på dator, ipad och telefon bredvid

Trafikanalys har ombetts att yttra sig över betänkandet "Analyser och utvärdering för effektiv styrning" och har lämnat följande svar.

Hela remissyttrandet

Trafikanalys bedömer att betänkandet ger en bra kartläggning av framväxt och nuläge för utvärderingsmyndigheterna, samt en bild av hur dessa tillgodoser viktiga delar av regeringens analysbehov för effektiv styrning.

Då missivet anger att betänkandets avsnitt om organisatoriska förslag ej ingår i remissen, vill Trafikanalys huvudsakligen instämma i de tre strategiska förslag som presenteras d.v.s. att: slå fast behoven av analys och utvärdering, att förtydliga berörda myndigheters uppdrag och roll samt att styra för långsiktiga förutsättningar. De viktigaste förbättringarna kan alltså uppnås genom att regeringen mer effektivt nyttjar den analys- och utvärderingsorganisation som redan finns.

Trafikanalys lämnar nedan några ytterligare kommentarer om betänkandets innehåll.

Trafikanalys har uppfattningen att en stor del av de brister i strukturen som identifierats i betänkandet kan åtgärdas genom utredarens strategiska förslag, särskilt då förslagen i avsnitten 7.1.2 ­– 7.1.3 som syftar till att förtydliga och harmonisera myndigheternas uppdrag, både i instruktion och i uppdragsformuleringar. Detta arbetssätt ger enligt våra erfarenheter goda möjligheter att producera relevant beslutsstöd och till konstruktiv dialog med regeringen.

Potential i att bredda samarbetet

För flera av de begränsningar i dagens myndighetsstruktur som utredaren diskuterar, kan det finnas en potential att bredda samarbetet genom utvecklade myndighets­instruktioner och/eller att ge gemensamma regeringsuppdrag av sektorsövergripande tematisk karaktär till flera myndigheter. I betänkandet redovisas ingen uppföljning av i vilken mån denna möjlighet har prövats av regeringen, eller närmare analys av vad som skulle kunna uppnås. Trafikanalys har vid ett flertal tillfällen arbetat med sektors­övergripande analyser som krävt underlag från helt andra politikområden, dels i myndighetsgemensamma och egna regeringsuppdrag och dels i egeninitierade projekt, . Ett i detta sammanhang användbart arbetssätt, som inte tillräckligt beaktas i betänkandet, är att utöver myndighets­samarbetet komplettera myndighetens interna kompetens med externa forskare och konsulter till en dynamiskt anpassningsbar kompetensprofil. Vår erfarenhet är att det finns goda förutsättningar för att utveckla styrningen av utredningsuppdragen i denna riktning, vilket därmed skulle kunna ge regeringen bättre analysstöd på de områden där brister upplevs.