Räls Foto: Mostphotos


Transportstyrelsen har gett Trafikanalys möjlighet att yttra sig över förslaget för ny föreskrift om olycks- och säkerhetsrapportering på järnväg och vill med anledning av det lämna följande yttrande.

Trafikanalys ser positivt på förslaget till ny föreskrift då det innebär en anpassning till nya lagar och EU-regleringar. Jämfört med gällande föreskrift medför förslaget att exempelvis definitionen av olyckstyp ändras, vilket kan påverka jämförbarheten över tid i den officiella olycksstatistiken som Trafikanalys ansvarar för. Dock är det Trafikanalys bedömning att förändringarna i definitioner är små och därmed motiverade för att få till en bättre överensstämmelse mellan nationell och internationell statistik. Samtidigt kan Trafikanalys notera att definitionernas lydelser kommer att skilja sig från Transportstyrelsens föreskrift om olycksrapportering för tunnelbana och spårväg (TSFS 2011:87). I syfte att kunna samanvända statistiken om alla spårbundna trafikslag rekommenderar Trafikanalys också att Transportstyrelsen ser över föreskriften som rör tunnelbana och spårväg.

De internationella definitionerna som nu är på förslag att användas medför till viss del en tvetydighet i vilka olyckor som ska rapporteras enligt föreskriften. Det framgår att en signifikant olycka är en olycka där minst ett järnvägsfordon i rörelse är inblandat. I den årliga säkerhetsrapporteringen ska signifikanta olyckor delas upp i olika olyckstyper, där det i definitionen av brand i rullande materiel framgår att även stillastående fordon inkluderas. Här anser Trafikanalys att Transportstyrelsen behöver ha en plan för att kunna hantera denna tvetydighet och eventuellt ge stöd till de rapporteringsskyldiga.

Om Transportstyrelsen går vidare med förslaget att inte undanta vissa verksamhetsutövare från att lämna en årlig säkerhetsrapport ser Trafikanalys fortsatt ett behov av att kunna skilja ut olika typer av verksamhetsutövare för att kunna avgränsa populationen till den officiella statistiken. Med tanke på att vissa av dessa utövare redan idag lämnar en rapport frivilligt bör det inte betyda några större förändringar från dagens situation.
Vi vill även betona att uppgifterna som Transportstyrelsen avser att samla in via föreskriften är nödvändiga i Trafikanalys årliga uppföljning av de transportpolitiska målen. Till detta syfte kan vi inte se några förändringar i förslaget som skulle påverka Transportstyrelsens möjlighet att leverera de preliminära underlag som Trafikanalys årligen behöver.