Äng i solnedgång


Trafikanalys har lämnat ett yttrande över skrivelsen En översyn av förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Trafikanalys ser positivt på de förslagna ändringarna vilka bl.a. innebär att endast den direkta miljöpåverkan ska omfattas av förordningen samt att miljöarbetet ska ske på ett systematiskt sätt.

Trafikanalys vill dock poängtera följande.

Av avsnitt 4.2.4 framgår det att myndigheten själv förväntas ta fram kriterier som anger nivån för vad som kan sägas vara betydande miljöpåverkan. Många myndigheter har inte denna kompetens själva varför tydliga handledningar i dessa frågor måste tas fram.

I avsnitt 4.3.4 föreslås det en ny indikator: ”antal digitala möten”. Vi strävar efter att öka andelen digitala möten, jämfört med tiden före pandemin, men vi vill framhålla att det är förenat med betydande svårigheter och en hög administrativ börda att göra en komplett sammanställning av indikatorn. Det bör därför vara möjligt att göra förenklade skattningar av andelen digitala möten.