Yttrande över skrivelsen En översyn av förordningen om miljöledning i statliga myndigheter

Äng i solnedgång


Trafikanalys har lämnat ett yttrande över skrivelsen En översyn av förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Trafikanalys ser positivt på de förslagna ändringarna vilka bl.a. innebär att endast den direkta miljöpåverkan ska omfattas av förordningen samt att miljöarbetet ska ske på ett systematiskt sätt.

Trafikanalys vill dock poängtera följande.

Av avsnitt 4.2.4 framgår det att myndigheten själv förväntas ta fram kriterier som anger nivån för vad som kan sägas vara betydande miljöpåverkan. Många myndigheter har inte denna kompetens själva varför tydliga handledningar i dessa frågor måste tas fram.

I avsnitt 4.3.4 föreslås det en ny indikator: ”antal digitala möten”. Vi strävar efter att öka andelen digitala möten, jämfört med tiden före pandemin, men vi vill framhålla att det är förenat med betydande svårigheter och en hög administrativ börda att göra en komplett sammanställning av indikatorn. Det bör därför vara möjligt att göra förenklade skattningar av andelen digitala möten.

 


Uppföljning av de transportpolitiska målen 2021


Coronapandemin hade en stor påverkan på transportsystemet under 2020, framför allt vad gäller resandet. Transporternas utsläpp ...

Andelen förnybar elektricitet har aldrig varit större i EU:s energimix


Andelen el som produceras från förnybar energi i EU:s energimix (39%) översteg andelen fossila bränslen (36%) år 2020 för först...

EU:s utsläppsrätter utvidgas till väg- och byggsektorn?


Enligt energikommissionären Kadri Simson kommer den pågående översynen av EU:s system med utsläppsrätter resultera i att även...