Äng i solnedgång


Trafikanalys har lämnat ett yttrande över skrivelsen En översyn av förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Trafikanalys ser positivt på de förslagna ändringarna vilka bl.a. innebär att endast den direkta miljöpåverkan ska omfattas av förordningen samt att miljöarbetet ska ske på ett systematiskt sätt.

Trafikanalys vill dock poängtera följande.

Av avsnitt 4.2.4 framgår det att myndigheten själv förväntas ta fram kriterier som anger nivån för vad som kan sägas vara betydande miljöpåverkan. Många myndigheter har inte denna kompetens själva varför tydliga handledningar i dessa frågor måste tas fram.

I avsnitt 4.3.4 föreslås det en ny indikator: ”antal digitala möten”. Vi strävar efter att öka andelen digitala möten, jämfört med tiden före pandemin, men vi vill framhålla att det är förenat med betydande svårigheter och en hög administrativ börda att göra en komplett sammanställning av indikatorn. Det bör därför vara möjligt att göra förenklade skattningar av andelen digitala möten.

 


Många frågor vid årets början

Nu när vi fortfarande bara är i början av år 2023 är det förstås många frågor kring utvecklingen på transportområdet som ännu ä...

Trafikverkets arbete med kostnadskontroll – plan för granskning och uppföljning

I augusti 2022 fick Trafikanalys regeringens uppdrag att genomföra en granskning och uppföljning av Trafikverkets arbete med...

Sverige hoppas avsluta förhandlingar om Fit for 55-paketet

Den 1 januari tog Sverige över ordförandeskapet i rådet. Ordförandeskapet kommer att arbeta utifrån fyra prioriteringar. Svensk...