Yttrande över skrivelsen En översyn av förordningen om miljöledning i statliga myndigheter

Äng i solnedgång


Trafikanalys har lämnat ett yttrande över skrivelsen En översyn av förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Trafikanalys ser positivt på de förslagna ändringarna vilka bl.a. innebär att endast den direkta miljöpåverkan ska omfattas av förordningen samt att miljöarbetet ska ske på ett systematiskt sätt.

Trafikanalys vill dock poängtera följande.

Av avsnitt 4.2.4 framgår det att myndigheten själv förväntas ta fram kriterier som anger nivån för vad som kan sägas vara betydande miljöpåverkan. Många myndigheter har inte denna kompetens själva varför tydliga handledningar i dessa frågor måste tas fram.

I avsnitt 4.3.4 föreslås det en ny indikator: ”antal digitala möten”. Vi strävar efter att öka andelen digitala möten, jämfört med tiden före pandemin, men vi vill framhålla att det är förenat med betydande svårigheter och en hög administrativ börda att göra en komplett sammanställning av indikatorn. Det bör därför vara möjligt att göra förenklade skattningar av andelen digitala möten.

 


Europeiska statistikdagen om statistik som vaccin


På den Europeiska statistikdagen 20 oktober uppmärksammar vi vikten av Sveriges officiella statistik. Mottot för årets...

Von der Leyen höll tal om tillståndet i unionen


I sitt tal om tillståndet i unionen den 15 september 2021 beskrev EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen de viktiga n...

Utlysning inom Fonden för ett sammanlänkat Europa


En ny utlysning inom Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting European Facility, CEF) som omfattar 7 miljarder Euro rikta...