Eva Pettersson

Eva Pettersson
Stf. gd/avdelningschef/verksjurist eva.pettersson@trafa.se 010-414 42 02 076-128 74 33 Avdelningen för verksamhetsstöd Eva är chef för Avdelningen för verksamhetsstöd och är myndighetens verksjurist. Eva är huvudansvarig för ekonomi, personal, information samt kontors- och IT-frågor.

Äng i solnedgång

Yttrande över skrivelsen En översyn av förordningen om miljöledning i statliga myndigheter


Trafikanalys har lämnat ett yttrande över skrivelsen En översyn av förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga...

""

Yttrande över förordningsändringar med anledning av ny vägtrafikdatalag m.m.


Trafikanalys har anmodats att yttra sig över remitteringsPM – förordningsändringar i anledning av en ny vägtrafikdatalag och en...

Papper och penna

Utlämnande av mikrodata


Trafikanalys har möjlighet att lämna ut mikrodata ur den officiella statistiken för exempelvis forskningsändamål eller för att...

""

Yttrande över utkast till lagrådsremissen Vägtrafikdatalag


Trafikanalys har anmodats att yttra sig över utkastet till lagrådsremissen Vägtrafikdatalag. 

Tåg i snö

EU-kommissionens förslag till ändringar i tågpassagerarförordningen


Trafikanalys har lämnat ett remissyttrande angående EU-kommissionens förslag till förändringar i tågpassagerarförordningen...

Händer på dator, ipad och telefon bredvid

Remissvar - ändringar i vissa föreskrifter med anledning av EU:s dataskyddsförordning


Trafikanalys har lämnat ett yttrande över departementspromemorian "Ändringar i vissa föreskrifter inom Finansdepartementets...

Händer på dator, ipad och telefon bredvid

Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål


Trafikanalys har anmodats att yttra sig över betänkandet "Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål", SOU 2017:50.

Händer på dator, ipad och telefon bredvid

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk företagsstatistik


Trafikanalys har anmodats att lämna yttrande över Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk...

Kvinna vid dator och telefon i handen

Strada – Transportstyrelsens olycksdatabas


Yttrande om "Strada – Transportstyrelsens olycksdatabas" (Ds 2016:20)

Ett lastfartyg

Mervärdesskatt vid omsättning som avser fartyg


Yttrande över promemorian Mervärdesskatt vid omsättning som avser fartyg.

Så använder vi cookies


Den här texten förklarar hur vi använder cookies och din möjlighet att välja hur de ska användas. Du kan när som helst ta...

""

Webbplatsen och användarvillkor


Trafikanalys ger kunskapsunderlag till beslutsfattare inom transportpolitiken. Webbplatsen huvudsakliga mål är att sprida...

Föreskrifter


Trafikanalys är en av de myndigheter som ansvarar för Sveriges officiella statistik. Som statistikansvarig myndighet har vi rät...

Papper och penna

Aktuella upphandlingar


Trafikanalys upphandlar med jämna mellanrum tjänster av olika typer av leverantörer. I första hand rör det sig om undersökninga...

Praktik och examensarbeten


Är du intresserad av göra praktik eller examensarbete hos oss? Hos oss får du intressanta och utvecklande arbetsuppgifter inom...