Eva Pettersson

Eva Pettersson
Stf. gd/avdelningschef/verksjurist eva.pettersson@trafa.se 010-414 42 02 076-128 74 33 Avdelningen för verksamhetsstöd Eva är chef för Avdelningen för verksamhetsstöd och är myndighetens verksjurist. Eva är huvudansvarig för ekonomi, personal, information samt kontors- och IT-frågor.

Äng i solnedgång

Yttrande över skrivelsen En översyn av förordningen om miljöledning i statliga myndigheter

Trafikanalys har lämnat ett yttrande över skrivelsen En översyn av förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga...

""

Yttrande över förordningsändringar med anledning av ny vägtrafikdatalag m.m.

Trafikanalys har anmodats att yttra sig över remitteringsPM – förordningsändringar i anledning av en ny vägtrafikdatalag och en...

Papper och penna

Utlämnande av mikrodata

Trafikanalys har möjlighet att lämna ut mikrodata ur den officiella statistiken för exempelvis forskningsändamål eller för att...

""

Yttrande över utkast till lagrådsremissen Vägtrafikdatalag

Trafikanalys har anmodats att yttra sig över utkastet till lagrådsremissen Vägtrafikdatalag. 

Tåg i snö

EU-kommissionens förslag till ändringar i tågpassagerarförordningen

Trafikanalys har lämnat ett remissyttrande angående EU-kommissionens förslag till förändringar i tågpassagerarförordningen...

Händer på dator, ipad och telefon bredvid

Remissvar - ändringar i vissa föreskrifter med anledning av EU:s dataskyddsförordning

Trafikanalys har lämnat ett yttrande över departementspromemorian "Ändringar i vissa föreskrifter inom Finansdepartementets...

Händer på dator, ipad och telefon bredvid

Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål

Trafikanalys har anmodats att yttra sig över betänkandet "Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål", SOU 2017:50.

Händer på dator, ipad och telefon bredvid

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk företagsstatistik

Trafikanalys har anmodats att lämna yttrande över Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk...

Kvinna vid dator och telefon i handen

Strada – Transportstyrelsens olycksdatabas

Yttrande om "Strada – Transportstyrelsens olycksdatabas" (Ds 2016:20)

Ett lastfartyg

Mervärdesskatt vid omsättning som avser fartyg

Yttrande över promemorian Mervärdesskatt vid omsättning som avser fartyg.

Så använder vi cookies

Den här texten förklarar hur vi använder cookies och din möjlighet att välja hur de ska användas. Du kan när som helst ta...

""

Webbplatsen och användarvillkor

Trafikanalys ger kunskapsunderlag till beslutsfattare inom transportpolitiken. Webbplatsen huvudsakliga mål är att sprida...

E-handel

Aktuella upphandlingar

Trafikanalys upphandlar med jämna mellanrum tjänster av olika typer av leverantörer. I första hand rör det sig om undersökninga...

Praktik och examensarbeten

Är du intresserad av göra praktik eller examensarbete hos oss? Hos oss får du intressanta och utvecklande arbetsuppgifter inom...