Yttrande över förslag på nationell rekommendation för aktiva skoltransporter

Skolklass Foto:Mostphotos

Trafikanalys har getts möjlighet att yttra sig över ett förslag på nationell rekommendation för aktiva skoltransporter och lämnar följande synpunkter.

Bakgrund till förslaget

Nivån för fysisk aktivitet är för låg i Sverige i förhållande till WHO:s riktlinjer för fysisk aktivitet. Detta gäller inte minst bland landets barn och ungdomar. Sverige saknar idag en tydlig nationell rekommendation gällande aktiva skoltransporter. Luleå tekniska universitet (LTU) har därför fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett remissförslag till det som kan komma att bli en nationell rekommendation för aktiva skoltransporter. Denna rekommendation ska syfta till ökad fysisk aktivitet för barn och unga. Utöver det ska rekommendationen leda till att stärka barnets självständighet och minska utsläpp ifrån persontransporter med bil. Rekommendationen har därmed betydelse för fler politiska mål än bara ökad fysisk aktivitet.

Förslaget är utarbetat inom ramen för ett Vinnovafinansierat projekt i samverkan mellan forskare och experter inom trafiksäkerhet, hälsa och miljöfrågor. Utkastet till rekommendationen har delgivits regeringens kommitté för ökad fysisk aktivitet som bidragit med synpunkter. Luleå tekniska universitet vill nu samla in synpunkter och förankra förslaget med en rad olika aktörer, däribland Trafikanalys.

Luleå tekniska universitets förslag till nationell rekommendationen för aktiv skoltransport lyder:

Till barn och vårdnadshavare

Vi rekommenderar att barn går eller cyklar året om, helt eller del av väg mellan hemmet och skolan redan från förskoleklass. Detta bör ske tillsammans med en vuxen men kan så småningom ske i sällskap med andra barn eller självständigt utifrån att barnet och vårdnadshavarna tillsammans gör en bedömning av barnets kompetens i förhållande till den aktuella trafikmiljön.

Till skolor

Vi rekommenderar att skolor uppmuntrar elevers aktiva och säkra skoltransporter vilket bidrar till att uppnå uppdraget i LGR 11 att ”Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet”. Skolor kan bidra genom att informera vårdnadshavarna om vinster av att låta barnen gå eller cykla själva till skolan samt integrera hälso-, miljö- och trafiksäkerhetsfrågor i undervisningen.

Till kommunala och statliga väghållare

Vi rekommenderar att barns behov samt deras förutsättningar för aktiva och säkra transporter beaktas i:
• samhällsplanering till exempel i gång- och cykelplaner, planering av nät för gång och cykel samt vid placering av skolor och andra viktiga målpunkter för barn och ungdomar.
• beslut om hastighetsgränser i och utanför tätort.
• beslut om att upplåta allmän platsmark och gata till parkering.
• beslut om kvalitetsnivåer och prioritering av drift och underhåll av all infrastruktur där barn går eller cyklar.

Ett förslag med betydelse för många politiska mål

Trafikanalys delar i samtliga avseenden Luleå tekniska universitets förslag till nationell rekommendation för aktiv skoltransport. Förslaget är viktigt då barn och ungdomar behöver bli mer fysiskt aktiva. Trafikanalys anser att förslaget har betydelse för både funktionsmålet och hänsynsmålet i de transportpolitiska målen. Förslaget har också betydelse för miljökvalitetsmålen samt etappmålet i miljömålssystemet om att andelen persontransporter med kollektivtrafik, cykel och gång i Sverige ska vara minst 25 procent år 2025.

Förslaget väl utformat utifrån risker i trafikmiljön

Dödsfall vid olyckor på cykel där barn är inblandade har sjunkit kraftigt de senaste åren. Detta beror på att trafikmiljöerna förbättrats över tid, men också på att färre barn och unga cyklar själva i trafiken. Det är dock långt ifrån alla trafikmiljöer som är säkra och särskilt de yngre barnen är inte alltid redo att hantera trafikmiljöns risker. Det vilar därför ett stort ansvar på vårdnadshavarna att tillse att barnen bär hjälm, kan hantera cykeln och känner till trafikmiljön. Trafikanalys tycker därför att det är bra att förslaget som riktas till vårdnadshavarna är utformat så att vuxna rekommenderas följa barnet till skolan i yngre åldrar, samt att vårdnadshavaren gör en bedömning av barnets kompetens i förhållande till den aktuella trafikmiljön innan aktiv skoltransport på egen hand företas. Om de föreslagna rekommendationerna efterlevs kan aktiv skoltransport öka utan att olyckorna blir fler.